AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo Hồ Chí Minh, chúng ta cần đoàn kết với những đối tượng quốc tế nào?

  • A.  Phong trào cộng sản và công nhân thế giới       
  • B. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc
  • C. Lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình, dân chủ, tự do và công lý
  • D. Cả 3 đối tượng trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>