AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tên gọi của hợp chất CH3COOH là: 

  • A. axit fomic.   
  • B. ancol etylic. 
  • C. anđehit axetic.
  • D. axit axetic.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>