AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tam giác ABC vuông ở A có AB = 6cm, BC = 10cm. Độ dài đường cao AH là 

  • A. 24cm
  • B. 48cm
  • C. 4,8cm
  • D. 2,4cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Áp dụng đính lí Pytago vào tam giác ABC vuông tại A ta có: \(AC = \sqrt {B{C^2} - A{B^2}}  = \sqrt {{{10}^2} - {6^2}}  = 8\,\,\left( {cm} \right)\)

  Áp dụng hệ thức lượng vào tam giác ABC vuông tại A ta có: 

  \(AB.AC = AH.BC \Rightarrow AH = \frac{{AB.AC}}{{BC}} = \frac{{6.8}}{{10}} = 4,8\,\,\left( {cm} \right)\)

   

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>