• Câu hỏi:

  Sự sinh trưởng của vật nuôi là :

  • A. Sự phân hóa tạo ra các cơ quan bộ phận cơ thể
  • B. Sự hoàn thiện thực hiện các chức năng sinh lý
  • C. Sự tăng khối lượng,kích thước cơ thể
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Sự tăng khối lượng,kích thước cơ thể

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC