• Câu hỏi:

  She wouldn't have gone to university ______.

  • A. if her parents had insisted
  • B. unless her parents had insisted
  • C. were her parents not insisted
  • D. only if her parents hadn't insisted

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC