YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  PS là sản phẩm của phản ứng trùng hợp monome nào sau đây:

  • A. CH2 = CH2
  • B. CH2 = CHCl
  • C. C6H5CH = CH2
  • D. CH2 = CH - CH = CH2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON