AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Pressure on natural resourses will _______ as we face a population explosion.

   

  • A. increase
  • B. decrease
  • C. decline
  • D. raise

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>