AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây đúng về Thư viện các chương trình con chuẩn?

  • A. Chứa các thủ tục, hàm con chuẩn
  • B. Chứa các tài liệu huớng dẫn sử dụng ngôn ngữ lập trình
  • C. Chứa các thông tin thông báo lỗi của ngôn ngữ lập trình
  • D. Chứa các dữ liệu nhập xuất của chương trình

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>