AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc bao gồm những nội dung nào sau đây? 

  a. Bảo vệ nền độc lập và thống nhất của Tổ quốc

  b. Bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc

  c. Bảo vệ, giúp đỡ các nước bạn bè trên thế giới

  d. Bảo vệ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  e. Bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân Việt Nam

  f. Bảo vệ các di sản văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam

  g. Bảo vệ môi trường hòa bình và phát triển ổn định của đất nước

  h. Bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

  • A. b, c, d, e, f, g, h
  • B. a, b, d, f, g, h
  • C. a, b, c, e, f, g, h
  • D. a, b, c, d, e, f, g, h

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>