AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nếu phương trình \(a{x^2} + \left( {b + c} \right)x + d + e = 0\), \(\left( {a,b,c,d \in R} \right)\) có nghiệm \({x_0} \ge 1\) thì phương trình \(f\left( x \right) = 0\) với \(f\left( x \right) = a{x^4} + b{x^3} + c{x^2} + dx + e\) cũng có nghiệm. Khi đó, mệnh đề nào sau đây đúng.

  • A. \(f\left( {\sqrt {{x_0}} } \right).f\left( { - \sqrt {{x_0}} } \right) > 0\)
  • B. \(f\left( {\sqrt {{x_0}} } \right).f\left( { - \sqrt {{x_0}} } \right) = \left( {{x_0} - 1} \right){\left( {b{x_0} + d} \right)^2}\)
  • C. \(f\left( {\sqrt {{x_0}} } \right).f\left( { - \sqrt {{x_0}} } \right) =  - {\left( {{x_0} - 1} \right)^2}\)
  • D. \(f\left( {\sqrt {{x_0}} } \right).f\left( { - \sqrt {{x_0}} } \right) \le 0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có \(x_0\) là nghiệm của phương trình \(a{x^2} + \left( {b + c} \right)x + d + e = 0\) nên

  \(ax_0^2 + \left( {b + c} \right){x_0} + d + e = 0 \Leftrightarrow ax_0^2 + c{x_0} + e =  - \left( {b{x_0} + d} \right)\).

  Xét \(f\left( x \right) = a{x^4} + b{x^3} + c{x^2} + dx + e = a{x^4} + c{x^2} + e + x\left( {b{x^2} + d} \right)\)

  Ta có: \(f\left( {\sqrt {{x_0}} } \right) = ax_0^2 + c{x_0} + e + \sqrt {{x_0}} \left( {b{x_0} + d} \right) = \sqrt {{x_0}} \left( {b{x_0} + d} \right) - \left( {b{x_0} + d} \right) = \left( {b{x_0} + d} \right)\left( {\sqrt {{x_0}}  - 1} \right)\)

  \(f\left( {\sqrt {{x_0}} } \right) = ax_0^2 + c{x_0} + e - \sqrt {{x_0}} \left( {b{x_0} + d} \right) =  - \sqrt {{x_0}} \left( {b{x_0} + d} \right) - \left( {b{x_0} + d} \right) =  - \left( {b{x_0} + d} \right)\left( {\sqrt {{x_0}}  + 1} \right)\)

  Suy ra: \(f\left( {\sqrt {{x_0}} } \right).f\left( { - \sqrt {{x_0}} } \right) =  - \left( {{x_0} - 1} \right){\left( {b{x_0} + d} \right)^2}\)

  Vì \({x_0} \ge 1 \Rightarrow \left( {{x_0} - 1} \right) \ge 0\) nên \(f\left( {\sqrt {{x_0}} } \right).f\left( { - \sqrt {{x_0}} } \right) \le 0\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>