AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:

  • A. Hàm số \(y = \frac{{{x^2} - 5x + 2}}{{x - 2}}\) liên tục trên các khoảng \(\left( { - \infty ;\,2} \right), \left( {2;\, + \infty } \right)\).
  • B. Hàm số \(f(x) = \left\{ \begin{array}{l}
   \frac{{{x^2} - 4}}{{x + 2}}\,\,\,khi\,\,x \ne  - 2\\
    - 3\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,khi\,\,x =  - 2
   \end{array} \right.\) liên tục tại điểm \(x=-2\).
  • C. Hàm số \(y = \sqrt {{x^2} + 8} \) liên tục tại điểm \(x=1\).
  • D. Hàm số \(y = \sin x\) liên tục trên R

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhận thấy các hàm số

  \(y = \frac{{{x^2} - 5x + 2}}{{x - 2}}\) có xác định trên \(\left( { - \infty ;\,2} \right)\), \(\left( {2;\, + \infty } \right)\);

  \(y = \sqrt {{x^2} + 8} \) và \(y = \sin x\) có tập xác dịnh là R

  \( \Rightarrow \)các hàm số này liên tục trên tập xác định \( \Rightarrow \) nhận đinh A, C, D đúng.

  Xét hàm số \(f(x) = \left\{ \begin{array}{l}
  \frac{{{x^2} - 4}}{{x + 2}}\,\,\,khi\,\,x \ne  - 2\\
   - 3\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,khi\,\,x =  - 2
  \end{array} \right.\) có:

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - 2} \frac{{{x^2} - 4}}{{x + 2}}\,\, = \mathop {\lim }\limits_{x \to  - 2} \frac{{\left( {x - 2} \right)\left( {x + 2} \right)}}{{x + 2}}= \mathop {\lim }\limits_{x \to  - 2} \left( {x - 2} \right) =  - 4\)

  \(f\left( { - 2} \right) =  - 3\ne \mathop {\lim }\limits_{x \to  - 2} \frac{{{x^2} - 4}}{{x + 2}} \Rightarrow \) nhận định B sai.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>