• Câu hỏi:

  Một hidrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm Y có thành phần khối lượng clo là 55,039%. Công thức phân tử của X là:

  • A. C3H6
  • B. C3H
  • C. C2H4
  • D. C4H8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\\ M_{{Y}} = \frac{35,5}{55,039}.100 = 64,5 \\ \Rightarrow M_{{X}} = M_{{Y}} - M_{{HCl}} = 64,5 - 36,5 = 28 \\ \Rightarrow C_{{2}}H_{{4}}\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC