• Câu hỏi:

  Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC. Để tổng hợp 250kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V m3 khí thiên nhiên (ở điều kiện tiêu chuẩn). Giá trị của V là (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%)

  • A. 358,4.
  • B. 448,0.
  • C. 286,7.
  • D. 224,0.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  CH→ C2H2 → C2H3Cl → PVC.
  Theo sơ đồ \(n_{CH_4} = 2n_{ PVC}\)
  Hiệu suất đạt 50% ⇒ \(n_{CH_4}\) dùng = \(4n_{PVC}\)
  CH4 chiếm 80% V khí thiên nhiên
  \(\Rightarrow V=448m^3=\frac{4\times \frac{m_{PVC}}{M_{PVC}}\times 80}{100}\times 22,4\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC