• Câu hỏi:

  Đun nóng 13,875 gam một ankyl clorua Y với dung dic̣h NaOH, tách bỏ lớp hữu cơ, axit hóa phần còn lại bằng dung dic̣h HNO3, nhỏ tiếp vào dung dịch AgNO3 dư thấy tạo thành 21,525 gam kết tủa. Chất Y có bao nhiêu đồng phân dẫn xuất halogen bậc 2.

  • A. 4.
  • B. 1.
  • C. 3.
  • D. 2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  CT của Y là CnH2n+1Cl.
  CnH2n+1Cl + NaOH → CnH2n+1OH + NaCl (1).
  Sản phẩm thu được gồm CnH2n+1OH, NaCl, NaOH còn dư.
  AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3 (2).
  Kết tủa là AgCl: số mol AgCl = \(\frac{21,525}{108+35,5}\) = 0,15 mol ⇒ số mol NaCl = 0,15 mol.
  ⇒ Số mol CnH2n+1Cl = 0,15 mol.
  ⇒ M(CnH2n+1Cl) = \(\frac{13,875}{0,15}\) = 92,5.
  ⇒ 14n+1 + 35,5 = 92,5 ⇒ n = 4.
  ⇒ CT của Y là C4H9Cl.
  ⇒ Dẫn xuất halogen bậc 2 chỉ có 1 chất.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC