AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở R = 80ω và cường độ dòng điện qua bếp khi đó là I = 2,5 A.

  a. Tính công suất tỏa nhiệt của bếp.

  b. Dùng bếp điện trên để đun sôi 1,5l nước có nhiệt độ ban đầu 25oC thì thời gian đun nước là 20 phút. Coi rằng nhiệt lượng cung cấp để đun sôi nước là có ích. Tính hiệu suất của bếp. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là c = 4200J/kg.K

  Lời giải tham khảo:

  Đổi 1,5 l = 1,5.10-3 m3 ⇒ m = D.V = 1000. 1,5.10-3 = 1,5 kg 

  Đổi 20 phút = 1200 giây

  a) Công suất tỏa nhiệt của bếp là:

  P = I2. R = 2,52. 80 = 500 (W) 

  b) Nhiệt lượng thu vào của nước từ 25oC đến 100oC là:

  Q1 = m.c.(t2 - t1) = 1,5. 4200. (100 - 25) = 472500 (J) 

  Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 20 phút là:

  Qtp = I2. R. t = 2,52. 80. 1200 = 600000(J) 

  Hiệu suất của bếp là:

  \(H = \frac{{{Q_1}}}{{{Q_{tp}}}} = \frac{{472500}}{{600000}}.100 = {\rm{0}}{\rm{.7875}} = {\rm{78}}{\rm{.75}}\% \)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>