AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 1000 vòng, cuộn thứ cấp có 5000 vòng đặt ở một đầu đường dây tải điện. Biết hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp là 100kV. Tính hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp ? 

  Lời giải tham khảo:

  Tóm Tắt 

  n= 1000 vòng ,

  n = 5000 vòng

  U=100kV= 100 000V 

  Tính U = ?       

  Giải

  Hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp là:

  Ta có :  \(\frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \frac{{{n_1}}}{{{n_2}}} \Rightarrow {U_1} = \frac{{{U_2}.{n_1}}}{{{n_2}}}\)  

     U1 = \(\frac{{100000.1000}}{{5000}} = \)20 000(V)

  Đáp án: U1 = 20 000 (V)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>