YOMEDIA
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to the sentence given in each of the following questions.

  Choose the sentence (A, B, C or D) which is closet in meaning to the original sentence.

  Câu hỏi:

  It's a long time since I last saw him.

  • A. I haven't seen him for a long time.
  • B. I saw him that took very long time.
  • C. I spent a long time looking for him.
  • D. I have seen him so far.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>