ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Hoàn thành các phương trình hóa học theo các sơ đồ phản ứng sau:

  a. P + O2 → P2O5                                     

  b. NaOH + Fe2(SO4)3 → Na2SO4 + Fe(OH)3  

  c. KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + ...       

  d. Fe2O3 + CO → FexOy + CO2

  Lời giải tham khảo:

  4P + 5O2 → 2 P2O5     

  6NaOH + Fe2(SO4)3 → 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3

  2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2  

   Fe2O3 +(3x-2y) CO → FexOy +(3x-2y) CO2

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE