AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp M gồm 2018 hợp chất (thành phần của mỗi hợp chất đều chỉ gồm hai nguyên tố C và H) cần vừa đủ 63,28 lít không khí (đktc), biết thể tích khí oxi chiếm 1/5 thể tích không khí. Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư được 36,00 gam kết tủa. Tính m.

  Lời giải tham khảo:

  Sơ đồ:         M + O2 → CO2 + H2O

  PTHH:         CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O         

   n(CO2) = n(CaCO3) = 36: 100 = 0,36 mol

   n(O2 kk) = (1:5) . (63.28 : 22,4) = 0,565 mol         

  BTNT (O): n(O2 kk) = n(CO2) + (nH2O : 2)            

  Suy ra n(H2O) = 0,41 mol                 

  BTKL: m = 0,36. 44 + 0,41. 18 – 0,565. 32 = 5,14 gam.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>