YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của một sung electron là 2500 V. Tính tốc độ của electron mà súng phát ra. Cho biết khối lượng của electron là \(9,{11.10^{ - 31}}kg\) .

  • A. \(2,{96.10^5}m/s\)
  • B. \(2,{96.10^6}m/s\)
  • C. \(2,{96.10^7}m/s\)
  • D. \(2,{96.10^8}m/s\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Năng lượng electron nhận được dưới dạng động năng:

  \(W = eU = 2500eV = 2500.1,{6.10^{ - 19}} = {4.10^{ - 16}}J\)

  • Từ công thức:  \(W = \frac{1}{2}m{v^2}\)

  • Suy ra:  \(v = \sqrt {\frac{{2W}}{m}}  = \sqrt {\frac{{{{2.4.10}^{ - 16}}}}{{9,{{11.10}^{ - 31}}}}}  = 2,{96.10^7}m/s\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 11499

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON