AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của một sung electron là 2500 V. Tính tốc độ của electron mà súng phát ra. Cho biết khối lượng của electron là \(9,{11.10^{ - 31}}kg\) .

  • A. \(2,{96.10^5}m/s\)
  • B. \(2,{96.10^6}m/s\)
  • C. \(2,{96.10^7}m/s\)
  • D. \(2,{96.10^8}m/s\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Năng lượng electron nhận được dưới dạng động năng:

  \(W = eU = 2500eV = 2500.1,{6.10^{ - 19}} = {4.10^{ - 16}}J\)

  • Từ công thức:  \(W = \frac{1}{2}m{v^2}\)

  • Suy ra:  \(v = \sqrt {\frac{{2W}}{m}}  = \sqrt {\frac{{{{2.4.10}^{ - 16}}}}{{9,{{11.10}^{ - 31}}}}}  = 2,{96.10^7}m/s\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>