AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai điện trở R1 và R2 được mắc theo hai cách vào hai điểm M, N theo sơ đồ , trong đó hiệu điện thế U=6V. Trong cách mắc thứ nhất, ampe kế chỉ 0,4A. Trong cách mắc thứ hai, ampe kế chỉ 1,8A. Tính điện trở R1 và R2.

  • A. R1 = 5 Ω; R2 = 5 Ω
  • B. R1 = 5 Ω; R2 = 10 Ω
  • C. R1 = 3 Ω; R2 = 6 Ω
  • D. R1 = 6 Ω; R2 = 4 Ω

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có:
  – I1 = 0,4 A khi R1 nối tiếp R2 nên:
   \({R_1} + {R_2} = \frac{U}{{{I_1}}} = \frac{6}{{0,4}} = 15{\rm{\Omega }}\)   (1)
  – I2 = 1,8 A khi R1 song song R2 nên:
  \(\frac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}} = \frac{U}{{{I_2}}} = \frac{6}{{1,8}} = \frac{{60}}{{18}}{\rm{\Omega }}\)  (2)

  Kết hợp (1) và (2) ta có R1R2 = 50 (3)
  Từ (1) và (3) giải ra ta có R1 = 5 Ω; R2 = 10 Ω (hoặc R1 = 10 Ω; R2 = 5 Ω).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>