AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

  Câu hỏi:

  Galileo _______ his first telescope in 1609.

  • A. has built
  • B. had built
  • C. built
  • D. builds

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>