• Câu hỏi:

  Diện tích tự nhiên của vùng đồng bằng sông Hồng khoảng (nghìn km²) 

  • A. 12 
  • B. 13
  • C. 14
  • D. 15

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

 

 

CÂU HỎI KHÁC