• Câu hỏi:

  Đặc điểm chung về cấu tạo của ADN, ARN và prôtêin là:

  • A. Là đại phân tử, có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân
  • B. Có kích thước và khối lượng bằng nhau
  • C. Đều được cấu tạo từ các nuclêôtit
  • D. Đều được cấu tạo từ các axit amin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC