AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp tứ giác \(S.ABCD\), \(M\) là một điểm trên cạnh \(SC\), \(N\) là trên cạnh \(BC\). Tìm giao điểm của đường thẳng \(SD\) với mặt phẳng\(\left( {AMN} \right)\).

  • A. Điểm K, trong đó \(K = IJ \cap SD\),\(I = SO \cap AM\), \(O = AC \cap BD,J = AN \cap BD\)
  • B. Điểm H, trong đó \(H = IJ \cap SA\),\(I = SO \cap AM\), \(O = AC \cap BD,J = AN \cap BD\)
  • C. Điểm V, trong đó \(V = IJ \cap SB\),\(I = SO \cap AM\), \(O = AC \cap BD,J = AN \cap BD\)
  • D. Điểm P, trong đó \(P = IJ \cap SC\),\(I = SO \cap AM\), \(O = AC \cap BD,J = AN \cap BD\)                 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong mặt phẳng \(\left( {ABCD} \right)\) gọi \(O = AC \cap BD,J = AN \cap BD\).

  Trong \(\left( {SAC} \right)\) gọi \(I = SO \cap AM\) và \(K = IJ \cap SD\).

  Ta có \(I \in AM \subset \left( {AMN} \right),J \in AN \subset \left( {AMN} \right)\)

  \( \Rightarrow IJ \subset \left( {AMN} \right)\).

  Do đó \(K \in IJ \subset \left( {AMN} \right) \Rightarrow K \in \left( {AMN} \right)\).

  Vậy \(K = SD \cap \left( {AMN} \right)\)

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>