• Câu hỏi:

  Cho hai hình bình hành \(ABCD\) và \(ABEF\) không cùng nằm trong một mặt phẳng. Gọi \(O,\,\,{O_1}\) lần lượt là tâm của \(ABCD,\,\,ABEF\,.\) \(M\) là trung điểm của \(CD\,.\) Khẳng định nào sau đây sai? 

   

  • A. \(O{O_1}\)//\(\left( {BEC} \right).\)
  • B. \(O{O_1}\)//\(\left( {AFD} \right).\)
  • C. \(O{O_1}\)//\(\left( {EFM} \right).\)
  • D. \(M{O_1}\) cắt \(\left( {BEC} \right).\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Xét tam giác \(ACE\) có \(O,\,\,{O_1}\) lần lượt là trung điểm của \(AC,\,\,AE\,.\)

  Suy ra \(O{O_1}\) là đường trung bình trong tam giác \(ACE\) \( \Rightarrow \,\,O{O_1}\)//\(EC\,.\)

  Tương tự, \(O{O_1}\) là đường trung bình của tam giác \(BFD\) nên \(O{O_1}\)//\(FD\,.\)

  Vậy \(O{O_1}\)//\(\left( {BEC} \right)\), \(O{O_1}\)//\(\left( {AFD} \right)\) và \(O{O_1}\)//\(\left( {EFC} \right)\). Chú ý rằng: \(\left( {EFC} \right) = \left( {EFM} \right)\,.\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC