YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho góc nhọn \(\alpha\) biết rằng: \(cos\alpha -sin\alpha =\frac{1}{5}\) Giá trị của \(tan\alpha\) là:

  • A. \(1\)
  • B. \(\frac{1}{2}\)
  • C. \(\frac{4}{5}\)
  • D. \(\frac{3}{4}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có hệ Phương trình sau: \(\left\{\begin{matrix} cos\alpha -sin\alpha &= &\frac{1}{5} \\ cos^2\alpha +sin^2\alpha &= &1 \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} cos\alpha &= &sin\alpha +\frac{1}{5} \\ (sin\alpha +\frac{1}{5})^2+sin^2\alpha &= &1 \end{matrix}\right.\)

  \(\left\{\begin{matrix} cos\alpha &= &sin\alpha +\frac{1}{5} \\ 2sin^2\alpha +\frac{2}{5}.sin\alpha -\frac{24}{25}&= &0 \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} cos\alpha &= &0,8 \\ sin\alpha &= &0,6 \end{matrix}\right.\Rightarrow tan\alpha =\frac{3}{4}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 587

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON