YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho góc nhọn \(\alpha\) biết rằng: \(cos\alpha -sin\alpha =\frac{1}{5}\) Giá trị của \(tan\alpha\) là:

  • A. \(1\)
  • B. \(\frac{1}{2}\)
  • C. \(\frac{4}{5}\)
  • D. \(\frac{3}{4}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có hệ Phương trình sau: \(\left\{\begin{matrix} cos\alpha -sin\alpha &= &\frac{1}{5} \\ cos^2\alpha +sin^2\alpha &= &1 \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} cos\alpha &= &sin\alpha +\frac{1}{5} \\ (sin\alpha +\frac{1}{5})^2+sin^2\alpha &= &1 \end{matrix}\right.\)

  \(\left\{\begin{matrix} cos\alpha &= &sin\alpha +\frac{1}{5} \\ 2sin^2\alpha +\frac{2}{5}.sin\alpha -\frac{24}{25}&= &0 \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} cos\alpha &= &0,8 \\ sin\alpha &= &0,6 \end{matrix}\right.\Rightarrow tan\alpha =\frac{3}{4}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 587

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON