AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho dung dịch glucozơ lên men, người ta thu được 16.8 lit khí cacbonic ở đktc.

  a, Tính khối lượng glucozơ cần dùng.

  b, Tính thể tích rượu 460 thu được nhờ quá trình lên men nói trên (Biết khối lượng riêng của rượu là 0.8 g/ml. C =12, H =1, O =16)

  Lời giải tham khảo:

  PTHH:  C6H12O6 → 2C2H5OH +  2CO2

                  1mol             2mol             2mol

                  0.375 mol     0.75 mol     0.75 mol                    

   nCO2  =  16,8 :  22.4  = 0.75 mol                                                     

  nC6H12O­6 =  0.375 mol                                                                

  mC6H12O­6 =  0.375 x 180 = 67.5 g

   nC2H5O­H =  0.75 mol                                                      

   mC2H5O­H   =  0.75 x  46  = 34.5 g

   VC2H5O­H  =  34.5 : 0,8   =  43,125 ml

   Vrượu 460  =  43,125x 100 : 46 =  93.75 ml 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>