YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho chương trình sau:

  Program Chuong_Trinh;

  Var a, b, S : byte;

  Procedure TD(Var x : byte ; y : byte);

  Var i : byte;

  Begin

  i := 5;

  writeln(x,‘  ’, y);

  x := x + i ;

  y := y + i ;

  S := x + y ;

  Writeln(x,‘  ’, y);

  End;

  Begin

  Write(‘nhập a và b : ’);

  Readln(a, b);

  TD(a,b);

  Writeln(a,‘  ’, b, ‘  ’, S);

  Readln;

  End.

  Trong chương trình trên có các tham số hình thức là:

  • A. x và y.
  • B. i.
  • C. a và b.
  • D. a, b, S.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong chương trình trên có các tham số hình thức là x và y.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4739

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON