YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất sau ở dạng dung dịch nước : X, Y, Z, T và Q

    X Y Z T Q
  Quỳ tím không đổi màu không đổi màu không đổi màu không đổi màu không đổi màu
  Dung dịch AgNO3/NH3, đun nhẹ không có kết tủa Kết tủa Ag không có kết tủa không có kết tủa Kết tủa Ag
  Cu(OH)2, lắc nhẹ Cu(OH)2 không tan dung dịch xanh lam dung dịch xanh lam Cu(OH)không tan Cu(OH)không tan
  Nước brom kết tủa trắng không có kết tủa không có kết tủa không có kết tủa không có kết tủa

  Các chất X, Y, Z, T và Q lần lượt là

  • A. Glixerol, glucozơ, etylen glicol, metanol, axetanđehit
  • B. Phenol, glucozơ, glixerol, etanol, anđehit fomic
  • C. Anilin, glucozơ, glixerol, anđehit fomic, metanol
  • D. Fructozơ, glucozơ, axetanđehit, etanol, anđehit fomic

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chỉ có thể chọn B hoặc C; nhìn vào bảng chon B thì phù hợp

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 76698

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON