YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Bản Tuyên ngôn độc lập tố cáo chế độ áp bức của thực dân Anh được thông qua vào năm nào?

  • A. 4/8/1776
  • B. 4/7/1776
  • C. 4/8/1777
  • D. 4/7/1777

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 5962

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON