YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

   Hai quả cầu kim loại nhỏ mang các điện tích q1 và q2  đặt trong không khí cách nhau 2 cm, đẩy nhau bởi một lực F=2,7.10-4N Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau rồi lại đưa về vị trí cũ, chúng đẩy nhau bởi một lực F'=3,6.10-4N . Tính giá trị q1 và q2 ?

   

  • A. q_1=-6.10^-^9C  và q_2=-2.10^-^9C
  • B.  q_1=6.10^-^9C  và q_2=-2.10^-^9C
  • C. q_1=-6.10^-^9C   và q_2=2.10^-^9C
  • D. q_1=-3.10^-^9C  và  q_2=-2.10^-^9C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: 

  • Trước khi tiếp xúc: 

  F_1=9.10^9.\frac{\left |q_1q_2 \right |}{r_1^2} =2,7.10^-^4N(1)

  • Sau khi tiếp xúc có:  

   F_2=9.10^9.\frac{0,5.(q_1+q_2)^2}{r_2^2}=3,6.10^-^4N (2)

  Từ (1) và (2) ⇒  q_1=6.10^-^9C và  q_2=2.10^-^9C

  hoặc  q_1=-6.10^-^9C  và  q_2=-2.10^-^9C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4641

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON