YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 7 Sai số của phép đo các đại lượng vật lí

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 7 về Sai số của phép đo các đại lượng vật lí online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. 5
  • B. 6
  • C. 7
  • D. 8
  • A. Sai số dụng cụ thường lấy bằng nửa hoặc một phần tư độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ
  • B. Sai số dụng cụ thường lấy bằng nửa hoặc một độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ
  • C. Sai số dụng cụ thường lấy bằng nửa hoặc 2 độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ
  • D. Sai số dụng cụ thường lấy bằng một hoặc hai độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ
  • A. Sai số tỉ đối là tỉ số giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình
  • B. Sai số tỉ đối càng nhỏ thì phép đo càng chính xác.
  • C. Sai số tỉ đối càng lớn thì phép đo càng chính xác.
  • D. Công thức của sai số tỉ đối: \(\partial A = \frac{{\Delta A}}{{\overline A }}.100\% \)
  • A. Sai số tuyệt đối của một tổng hay một hiệu thì bằng tổng các sai số tuyệt đối của các số hạng .         
  • B. Sai số tuyệt đối của một tổng hay một hiệu thì bằng tích các sai số tuyệt đối của các số hạng .         
  • C. Sai số tuyệt đối của một tổng hay một hiệu thì bằng thương các sai số tuyệt đối của các số hạng .         
  • D. Sai số tuyệt đối của một tổng hay một hiệu thì bằng sai số tuyệt đối của số hạng có giá trị lớn nhất .         
  • A. hiệu các sai số tỉ đối của các thừa số .
  • B. tổng các sai số tỉ đối của các thừa số .
  • C. sai số tỉ đối của  thừa số có giá trị lớn nhất .
  • D. sai số tỉ đối của thừa số có giá trị bé nhất .
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF