YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 39.5 trang 93 SBT Vật lý 10

Bài tập 39.5 trang 93 SBT Vật lý 10

Nước nặng hơn không khí. Tại sao trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất không khí khô lại nặng hơn không khí ẩm ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

- Khối lượng riêng của không khí là 1,29 kg/m3, còn khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3. Như vậy nước nặng hơn không khí. Nhưng chú ý rằng : nước là thể lỏng, còn không khí là thể khí.

- Không khí khô và không khí ẩm đều là thể khí. Không khí khô là hỗn hợp của khí ôxi và khí nitơ ; còn không khí ẩm là hỗn hợp của khí ôxi, khí nitơ và hơi nước. Trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất, số lượng các phân tử khí (hoặc hơi) có trong đơn vị thể tích của không khí khô và của không khí ẩm đều như nhau. Nhưng phân tử lượng trung bình của không khí là 29 g/mol, còn phân tử lượng trung bình của hơi nước là 18g/mol. Vì vậy không khí khô nặng hơn không khí ẩm.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39.5 trang 93 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON