YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 270 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 3 trang 270 SGK Vật lý 10 nâng cao

Để xác định gần đúng nhiệt lượng phải cung cấp cho 1kg nước hóa thành hơi khi sôi (ở 100oC) một em học sinh đã làm thí nghiệm sau. Cho 1l nước (coi là 1kg nước) ở 10oC vào ấm rồi đặt lên bếp điện để đun. Theo dõi thời gian đun em học sinh có ghi chép số liệu sau đây:

- Để đun nóng từ 10oC đến 100oC cần 18 min.

- Để cho 200g nước trong ấm thành hơi khi đun sôi cần 23 min.

Từ thí nghiệm trên hãy tính nhiệt lượng cần phải cung cấp cho 1kg nước hóa thành hơi ở nhiệt độ sôi 100oC. Bỏ qua nhiệt dung của ấm, biết nhiệt dung riêng của nước là 4,18.103J/kg K. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Nhiệt lượng bếp cấp cho 1 nước  để nâng nhiệt độ từ \({{{10}^o}C}\) đến \({{{100}^o}C}\) là:

\(\begin{array}{l} {Q_1} = mc{\rm{\Delta }}{t_1}\\ = 1000.4,2.(100 - 10)\\ = 37,{8.10^4}J = 0,{378.10^6}J \end{array}\)

Công suất tỏa nhiệt của bếp:  \(P = \frac{{{Q_1}}}{{{t_1}}}\)

Nhiệt lượng cần để hóa hơi 200g nước sôi là:

\({Q_2} = P{t_2} = \frac{{{Q_1}}}{{{t_1}}}{t_2} = 0,{483.10^6}(J)\)

Nhiệt lượng cần để hóa hơi 1l  nước sôi là:

\(Q = 5{Q_2} = 2,{415.10^6}(J)\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 270 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF