YOMEDIA

Phân tích câu triglixerit trong đề thi THPT QG môn Hóa 2019 (mã đề 201)

Tải về

Nhằm giúp các em ôn tập, chuẩn bị thật tốt cho kì thi sắp tới. HOC247 xin giới thiệu đến các em Phân tích câu triglixerit trong đề thi THPT QG môn Hóa 2019 (mã đề 201). Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho quá trình học tập của các em.

PHÂN TÍCH CÂU TRIGLIXERIT TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN HÓA 2019 – MÃ ĐỀ 201

 

Câu 29 (THPTQG 2019 – Mã đề 201): Đốt cháy hoàn toàn 17,16 gam triglixerit X, thu được H2O và 1,1 mol CO2. Cho 17,16 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam muối. Mặt khác, 17,16 gam X tác dụng được tối đa với 0,04 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là

A. 18,48                   B. 17,72                    C. 16,12                   D. 18,28

Cách 1:

\(\begin{array}{l}
\mathop { + {\rm{ }}{{(RCOO)}_3}{C_3}{H_5}}\limits_{xmol}  \to \left\{ \begin{array}{l}
C{O_2} = 1,1{\rm{ }}mol\\
{H_2}O = y{\rm{ }}mol
\end{array} \right.\\
 + {\rm{ }}{n_{{{(RCOO)}_3}{C_3}{H_5}}} = xmol \to \left\{ \begin{array}{l}
{n_{{C_3}{H_5}{{(OH)}_3}}} = x{\rm{ }}mol\\
{n_{NaOH}} = {n_{COO}} = 3x{\rm{ }}mol\\
{n_{O(X)}} = 6x{\rm{ }}mol
\end{array} \right.\\
 + \left\{ \begin{array}{l}
BTKL \to {m_X} = {m_C} + {m_H} + {m_O}\\
CTDT \to (k - 1) \times {n_X} = {n_{C{O_2}}} - {n_{{H_2}O}}\\
(k - 3) \times {n_X} = {n_{B{r_2}}}
\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
1,1 \times 12 + y \times 2 + 6x \times 16 = 17,16\\
(k - 1) \times x = 1,1 - y\\
(k - 3) \times x = 0,04
\end{array} \right.\\
 \to \left\{ \begin{array}{l}
96x + 2y = 3,96\\
kx - x + y = 1,1\\
kx - 3x = 0,04
\end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
kx = 0,1\\
x = 0,02\\
y = 1,02
\end{array} \right.\\
BTKL:\,\,\,m = {m_X} + {m_{NaOH}} - {m_{{C_3}{H_5}{{(OH)}_3}}} = 17,16 + (3 \times 40 - 92) \times 0,02 = 17,72gam
\end{array}\)

Cách 2:

+ Tổng quan về phương pháp quy đổi triglixerit no, mạch hở.

\(\begin{array}{l}
{({C_n}{H_{2n + 1}}COO)_3}{C_3}{H_5} = 3{C_n}{H_{2n}} + 3COO + {C_3}{H_8}\\
{\rm{                                  }} = 3nC{H_2} + 3COO + 3C{H_2} + {H_2}\\
{\rm{                                  }} = (3n + 3)C{H_2} + \mathop {3COO + {H_2}}\limits_{3b{\rm{ }}mol \leftarrow b{\rm{ }}mol} \\
 + {({C_n}{H_{2n + 1}}COO)_3}{C_3}{H_5} \to \left\{ \begin{array}{l}
COO = 3b{\rm{ }}mol\\
{H_2} = b{\rm{ }}mol\\
C{H_2}
\end{array} \right.
\end{array}\)

\(\begin{array}{l}
 + X:{(RCOO)_3}{C_3}{H_5} \to Y\left\{ \begin{array}{l}
COO = 3b{\rm{ }}mol\\
{H_2} = b{\rm{ }}mol\\
C{H_2}{n_{C{H_2}}} = {n_{C{O_2}}} - {n_{C{H_2}}} = 1,1 - 3b
\end{array} \right.\\
BTKL:\,\,\,\,\underbrace {3b \times 44}_{{m_{COO}}} + \underbrace {b \times 2}_{{m_{{H_2}}}} + \underbrace {(1,1 - 3b) \times 14}_{{m_{C{H_2}}}} = \underbrace {17,16}_{{m_X}} + \underbrace {0,04 \times 2}_{{m_{{H_2}}}} \Leftrightarrow b = 0,02\\
BTKL:\,\,\,m = 17,16 + (3 \times 40 - 92) \times 0,02 = 17,72gam
\end{array}\)

Cách 3:

\(\begin{array}{l}
 + X:{C_n}{H_{2n + 2 - 2k}}{O_6} = xmol \to \left\{ \begin{array}{l}
{n_{C{O_2}}} = n \times x = 1,1\\
{n_{B{r_2}}} = (k - 3) \times {n_X} = (k - 3) \times x = 0,04
\end{array} \right.\\
 \to \frac{{n \times x}}{{(k - 3) \times x}} = \frac{{1,1}}{{0,04}} \Leftrightarrow \frac{n}{{(k - 3)}} = \frac{{55}}{2} \to \left\{ \begin{array}{l}
n = 55\\
k = 5
\end{array} \right. \to X:{C_{55}}{H_{102}}{O_6} = 0,02mol\\
BTKL:\,\,m = 17,16 + 0,02 \times (3 \times 40 - 92) = 17,72gam
\end{array}\)

Cách 4:

\(\begin{array}{l}
{\rm{ }}{M_X} = \frac{{{m_X}}}{{{n_X}}} = \frac{{{m_X}}}{{\frac{{{n_{C{O_2}}}}}{C}}} \to \frac{{{M_X}}}{C} = \frac{{{m_X}}}{{{n_{C{O_2}}}}} = \frac{{17,16}}{{11}} = \frac{{858}}{{55}} \to X:{C_{55}}{H_{102}}{O_6} = 0,02{\rm{ mol}}\\
BTKL:\,\,\,m = 17,16 + 0,02 \times (3 \times 40 - 92) = 17,72gam
\end{array}\)

Cách 5:

\(\begin{array}{l}
TGKL:\,\,\,\,\,{n_X} = \frac{{m - {m_X}}}{{3 \times {M_{NaOH}} - {M_{{C_3}{H_5}{{(OH)}_3}}}}} = \frac{{m - 17,16}}{{3 \times 40 - 92}}mol\\
 \to {n_{O(X)}} = 6 \times \frac{{m - 17,16}}{{3 \times 40 - 92}}mol\\
 + \left\{ \begin{array}{l}
 \to {n_\pi } - {n_X} = {n_{C{O_2}}} - {n_{{H_2}O}}\\
{n_\pi } = {n_{\pi (C = C)}} + {n_{\pi (COO)}} = {n_{B{r_2}}} + 3{n_X}
\end{array} \right. \Leftrightarrow {n_{B{r_2}}} + 2{n_X} = {n_{C{O_2}}} - {n_{{H_2}O}} \Rightarrow {n_{{H_2}O}} = {n_{C{O_2}}} - {n_{B{r_2}}} - 2{n_X}\\
BTKL:\,\,\,\,\,\underbrace {1,1 \times 12}_{{m_C} = 12{n_{C{O_2}}}} + \underbrace {\left( {1,1 - 0,04 - 2 \times \frac{{m - 17,16}}{{3 \times 40 - 92}}} \right) \times }_{{m_H} = 2{n_{{H_2}O}}}2 + \underbrace {6 \times \frac{{m - 17,16}}{{3 \times 40 - 92}} \times 16}_{{m_O} = 16{n_O}} = 17,16\\
 \Leftrightarrow m = 17,72gam
\end{array}\)

Cách 6:

\(\begin{array}{l}
{n_{{H_2}O}} = {n_{C{O_2}}} - {n_{B{r_2}}} - 2{n_X}\\
 \Leftrightarrow \underbrace {\left( {\underbrace {17,16}_{{m_X}} - \underbrace {1,1 \times 12}_{{m_C}} - \underbrace {\frac{{m - 17,16}}{{3 \times 40 - 92}} \times 6 \times 16}_{{m_O}}} \right)}_{{n_H}}:2 = 1,1 - 0,04 - 2 \times \frac{{m - 17,16}}{{3 \times 40 - 92}}\\
 \Leftrightarrow m = 17,72gam
\end{array}\)

Cách 7:

\(\begin{array}{l}
 + Triglixerit{\rm{ }}X:{C_n}{H_{2n - 2k - 4}}{O_6}{\rm{ v\^o \`u i }}k = {k_{\pi (C = C)}}\\
 \to \left\{ \begin{array}{l}
{M_X} = 12n + 2n - 2k - 4 - 16 \times 6\\
3{M_{RCOONa}} = \underbrace {12n + 2n - 2k - 4 + 16 \times 6}_{{M_X}} - \underbrace {41}_{{M_{{C_3}{H_5}}}} + 3 \times 23
\end{array} \right.\\
 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{M_X} = 14n - 2k + 92\\
3{M_{RCOONa}} = 14n - 2k + 120
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
14{n_C} - 2{n_{B{r_2}}} + 92{n_X} = {m_X}\\
14{n_C} - 2{n_{B{r_2}}} + 120{n_X} = m
\end{array} \right.\\
 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
14 \times 1,1 - 2 \times 0,04 + 92{n_X} = 17,16\\
14 \times 1,1 - 2 \times 0,04 + 120{n_X} = m
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
{n_X} = 0,02{\rm{ }}mol\\
m = 17,72{\rm{ }}gam
\end{array} \right.
\end{array}\)

...

Trên đây là phần trích dẫn Phân tích câu triglixerit trong đề thi THPT QG môn Hóa 2019 (mã đề 201), để xem toàn bộ nội dung chi tiết, mời các bạn cùng quý thầy cô vui lòng đăng nhập để tải về máy. 

Chúc các em đạt điểm số thật cao trong kì thi sắp đến!

 

YOMEDIA