YOMEDIA

Đề ôn tập HK1 môn Hóa học 10 năm 2019 - 2020 Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật

Tải về

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo Đề ôn tập HK1 môn Hóa học 10 năm 2019 - 2020 Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật được hoc247 biên soạn và tổng hợp dưới đây, tài liệu có cấu trúc gồm các câu hỏi trắc nghệm và tự luận với đáp án đi kèm sẽ giúp các em ôn tập kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả. Chúc các em học tốt!

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THIỆN THUẬT

ĐỀ ÔN TẬP  HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019-2020

MÔN: HÓA HỌC 10

Thời gian làm bài:  45phút;

 

Câu 1: Trong nguyên tử  hạt mang điện là

A. chỉ có hạt proton.                                                     B. chỉ có hạt electron.

C. Hạt nơtron và electron                                            D. hạt electron và proton.

Câu 2: Cho cấu hình electron của các nguyên tố sau: (X) 1s22s22p63s23p4; (Y) 1s22s22p63s23p1; (T) 1s22s22p63s23p6; (R): 1s2. Số nguyên tố thể hiện tính kim loại là:

A. 1.                                 B. 2.                                 C. 3.                                 D. 4.

Câu 3: Cho các cặp nguyên tử sau: (a) \({}_{19}^{40}X\) và \({}_{18}^{40}Y\); (b) \({}_{8}^{16}R\) và \({}_{8}^{18}T\); (c) \({}_{12}^{24}U\) và \({}_{12}^{26}V\); (d) \({}_{6}^{14}M\) và \({}_{7}^{14}N\). Số cặp nguyên tử là đồng vị của nhau?

A. 1.                                 B. 2.                                 C. 3.                                 D. 4.

Câu 4: Số proton và số nơtron có trong một nguyên tử nhôm (Al) lần lượt là

A. 13 và 13.                          B. 13 và 14.                     C. 12 và 14.                     D. 13 và 15.

Câu 5: Trong tự nhiên Hidro có 3 đồng vị: 1H, 2H, 3H và Oxi có 3 đồng vị 16­­­­O, 17O, 18O. Số phân tử H2O tối đa được tạo thành từ các loại đồng vị trên là:

A. 12.                               B. 16.                               C. 18.                               D. 9.

Câu 6: Tổng điện tích lớp vỏ của nguyên tử nguyên tố X là -32.10-19C.  Nguyên tố X là:

A. Mg.                          B. Ca.                           C. K.                            D. Al.

Câu 7:  Một nguyên tử X có tổng số hạt là 46, số hạt không mang điện bằng 8/15 tổng số hạt mang điện. Nguyên tố X là:

A. N.                                B. O.                                C. P.                                D. S.

Câu 8: Trong tự nhiên, nguyên tố clo có hai đồng vị bền là \(_{17}^{35}Cl\) và \(_{17}^{37}Cl\) , trong đó đồng vị \(_{17}^{35}Cl\) chiếm 75,77% về số nguyên tử. Phần trăm khối lượng của \(_{17}^{37}Cl\) trong CaCl2 là.

A. 26,16%.                      B. 24,23%.                       C. 16,16%.                      D. 47,80%.

Câu 9: Số nguyên tố trong chu kì 3 và 4 lần lượt là:

A. 8 và 8.                         B. 18 và 32.                     C. 8 và 18.                       D. 18 và 18.

Câu 10: Nhóm nào sau đây không chứa nguyên tố kim loại?

A. IA.                              B. IIA.                             C. VIIIB.                        D. VIIIA.

Câu 11: Mệnh đề nào sau đây không đúng?

A. Trong chu kỳ, các nguyên tố được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

B. Các nguyên tố trong cùng chu kỳ có số lớp electron  bằng nhau.

C. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng phân nhóm bao giờ cũng có cùng số electron hóa trị.

D. Trong chu kỳ, các nguyên tố được sắp xếp theo chiều khối lượng nguyên tử tăng dần.

Câu 12: Cho các nguyên tố: 11Na, 12Mg, 13Al, 19K. Dãy các nguyên tố nào sau đây được xếp  theo chiều tính kim loại tăng dần:

A. Al, Mg, Na, K.           B. Mg, Al, Na, K.            C. K, Na, Mg, Al.           D. Na, K, Mg, Al.

Câu 13: Một nguyên tố R có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p3 công thức oxit cao nhất và hợp chất khí với hiđro và lần lượt là:

A. R2O5 ,RH5.                 B. R2O3 ,RH.                   C. R2O7,RH.                   D. R2O5 ,RH3.

Câu 14: Nguyên tố R có số hiệu bằng 25. Vị trí của R trong bảng tuần hoàn là:

A. chu kì 4, nhóm VIIA. B. chu kì 4,  nhóm VB.   C. chu kì 4, nhóm IIA.    D. chu kì 4, nhóm VIIB.

Câu 15: Hai nguyên tố X, Y thuộc cùng nhóm và ở hai chu kỳ liên tiếp nhau có tổng số số hiệu nguyên tử là 32. Vậy X, Y thuộc nhóm nào?

A. VIIA.                          B. IIIA.                           C. VIA.                           D. IIA.

 

---(Để xem nội dung chi tiết từ câu 16 đến câu 30 của đề ôn tập HK1 môn Hóa 10 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ 1

1D 2A 3B 4B 5C 6B 7C 8C 9C 10D
11D 12A 13D 14D 15D 16D 17C 18A 19C 20B
21A 22D 23C 24B 25D 26A 27D 28C 29C 30D

 

....

Trên đây là trích đoạn nội dung Đề ôn tập HK1 môn Hóa học 10 năm 2019 - 2020 Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật, để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác vui lòng truy cập vào hệ thống hoc247.net xem online hoặc tải về máy.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác tại đây:

Chúc các em học sinh học tập thật tốt!

 

AMBIENT
?>