YOMEDIA

Đề ôn tập HK1 môn Hóa học 10 năm 2019 - 2020 Trường Cao Đẳng Bách Việt

Tải về

Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo nội dung tài liệu Đề ôn tập HK1 môn Hóa học 10 năm 2019 - 2020 Trường Cao Đẳng Bách Việt được hoc247 biên soạn và tổng hợp dưới đây, tài liệu gồm các dạng bài tập cơ bản với nội dung chi tiết rõ ràng, có đáp án đi kèm sẽ giúp các em củng cố kiến thức của bộ môn Hóa học 10. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích phục vụ cho việc học tập của các em học sinh. Chúc các em học tốt!

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH VIỆT

 

ĐỀ ÔN TẬP HK1 NĂM 2019 - 2020

MÔN HÓA HỌC 10

Thời gian làm bài: 30 phút;

(40 câu trắc nghiệm)

 

Câu 1: Một nguyên tố X mà hợp chất với hidro có công thức XH3. Oxit cao nhất của X chứa 43,66% X về khối lượng. Nguyên tử khối của X là

A. 12 đvc                              B. 31 đvc                         C. 14 đvc                         D. 32 đvc

Câu 2: Trong các chất sau, chất có liên kết ion là

A. HCl.                                 B. H2O.                            C. Cl2.                              D. NaCl.

Câu 3: Ion X2+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s²2p6. Vị trí, tính chất của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là

A. Chu kì 4, nhóm IVB, kim loại                                 B. Chu kì 3, nhóm VIA, phi kim

C. Chu kì 3, nhóm IIA, kim loại                                  D. Chu kì 4, nhóm IIIB, kim loại

Câu 4: Trong hợp chất Fe2(SO4)3, điện hóa trị của Fe là

A. 3–                                    B. 2+                                C. 1+                               D. 3+

Câu 5: Brom có 2 đồng vị \({}_{35}^{79}Br\) và \({}_{35}^{79}Br\). khối lượng nguyên tử trung bình của Br là 80. Phần trăm của 2 đồng vị lần lượt là:

A. 50%, 50%                        B. 70%, 30%.                  C. 72%, 28%                   D. 27%, 73%

Câu 6: Cho phản ứng: Br2 + SO2 + H2O → H2SO4 + HBr. Chất Br2 và SO2 lần lượt có vai trò

A. Chất oxi hóa; chất khử                                            B. Chất khử; chất oxi hóa

C. Hai chất oxi hóa                                                      D. Hai chất khử

Câu 7: Trong các chất: FeCl2, FeCl3, Fe(NO3)3, Fe(NO3)2, FeSO4, Fe2(SO4)3. Số chất mà nguyên tố Fe có tính khử là

A. 2                                      B. 5                                  C. 3                                  D. 4

Câu 8: Trong kí hiệu \({}_Z^AX\) thì phát biểu nào sai:

A. Z là số nơtron trong hạt nhân.

B. Z là số proton trong nguyên tử X.

C. A là số khối xem như gần đúng khối lượng nguyên tử X.

D. Z là số điện tích hạt nhân của nguyên tử.

Câu 9: Trong các chất sau, chất có liên kết cộng hóa trị không cực là

A. Cl2.                                  B. NaCl.                          C. H2O.                           D. HCl.

Câu 10: Nguyên tố nào sau đây là kim loại:

A. 1s22s22p63s23p1                B. 1s22s22p5                     C. 1s22s22p2                     D. 1s22s22p6

Câu 11: 1.Cho các phản ứng sau

(1) 2SO2 + O2 → 2SO3.

(2) SO2 + 2H2O + Br2 → H2SO4 + 2HBr.

(3) SO2 + 2H2S → 2H2O + 3S.

(4) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4.

(5) SO2 + 2KOH → K2SO3 + H2O

Các phản ứng trong đó SO2 đóng vai trò chất khử là

A. 1, 3, 5.                             B. 2, 3, 4.                         C. 1, 2, 4.                         D. 3,4,5.

Câu 12: Số hiệu nguyên tử của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn không cho biết

A. Số thứ tự, chu kì, nhóm                                           B. Số electron trong nguyên tử

C. Số proton của hạt nhân                                            D. Số nơtron

Câu 13: Cho cấu hình các nguyên tử Al:1s22s22p63s23p1, F:1s22s22p5, Na:1s22s22p63s1, Mg:1s22s22p63s2 Số nguyên tử có thể tạo ra cấu hình ion 1s2 2s2 2p6

A. 1                                      B. 2                                  C. 3                                  D. 4.

Câu 14: Trong cùng chu kì theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử thì

A. Tính phi kim mạnh dần                                            B. Số lớp electron không thay đổi.

C. Độ âm điện giảm dần                                              D. Bán kính nguyên tử tăng dần

Câu 15: Cho số hiệu nguyên tử của Clo, Oxi, Natri và Hiđro lần lượt là 17, 8, 11 và 1. Hãy xét xem kí hiệu nào sau đây không đúng.

A. H                                  B. Cl                            C. O.                            D. Na

Câu 16: Số oxi hóa của nitơ trong các ion NH4+, NO3 lần lượt là

A. –4, +6                              B. –3, +5                          C. +3, +5                         D. –4, +5

Câu 17: Cho các phát biểu sau

(1) Chất oxi hóa là chất cho electron.

(2) Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố.

(3) Phản ứng hóa hợp không có sự thay đổi số oxi hóa.

(4) Phản ứng thế luôn là phản ứng oxi hóa khử.

(5) Trong phản ứng hóa học chất khử là chất có số oxi hóa tăng.

(6) Trong phản ứng phân hủy, số oxi hóa của một số nguyên tố có thể thay đổi hoặc không thay đổi.

Số câu phát biểu đúng là

A. 3                                      B. 5                                  C. 4                                  D. 2

Câu 18: Trong  cấu hình của K (Z=19) có  electron ở lớp ngoài cùng thuộc phân lớp:

A. 4p                                    B. 4s.                               C. 3d                               D. 3p

Câu 19: Số oxi hóa của clo trong các hợp chất HCl, Cl2, HClO4 lần lượt là

A. –1, 0, +1,                         B. +1, +2, +3                   C. –1, 0, +7.                    D. –1, 0, +3

Câu 20: Nguyên tử của nguyên tố X, có điện tích hạt nhân là 15+. Vị trí của X trong BTH là

A. chu kì 3 và nhóm VIIA                                           B. chu kì 3 và nhóm VA

C. chu kì 4 và nhóm IVA                                             D. chu kì 4 và nhóm IIIA

Câu 21: Các ion R+, X2+, Y2– đều có cấu hình electron bền vững của khí neon là 1s²2s²2p6. Vậy các nguyên tử R, X, Y tương ứng là

A. 11Na, 20Ca, 8O                B. 11Na, 12Mg, 8O              C. 9F, O, 12Mg                  D. 19K, 20Ca, 16S

Câu 22: Cho các nguyên tử O(Z=8), F(Z=9), N(Z=7), C(Z=6) nguyên tử có tính phi kim mạnh nhất là

A. N                                     B. C                                 C. F                                 D. O

Câu 23: Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt p, n và e bằng 82, tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 22 hạt.Số khối nguyên tử của nguyên tố X là:

A. 26                                    B. 56                                C. 52.                               D. 30

Câu 24: Cho 3 nguyên tố có cấu hình e ngoài cùng X (3s1), Y (3s² 3p1), Z (3s² 3p5); phát biểu nào sau đây sai?

A. Liên kết giữa Z và X là liên kết ion.

B. Liên kết giữa Z và Y là liên kết cộng hóa trị có cực.

C. Liên kết giữa Z và X là liên kết cộng hóa trị.

D. X, Y là kim loại; Z là phi kim.

Câu 25: Các nguyên tố hóa học trong cùng một nhóm A có tính chất hóa học giống nhau vì

A. số phân lớp ngoài cùng giống nhau                         B. Có cùng số lớp electron.

C. có bán kính như nhau.                                             D. số electron lớp ngoài cùng như nhau.

 

ĐÁP ÁN ĐỀ ÔN TẬP HK1 MÔN HÓA 10

1B 2D 3C 4D 5A 6A 7C 8A 9A 10A
11C 12D 13D 14A 15D 16B 17B 18B 19C 20B
21B 22C 23B 24C 25D 26A 27C 28D 29D 30C
31B 32A 33A 34C 35D 36C 37D 38B 39B 40D

...

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề ôn tập HK1 môn Hóa học 10 năm 2019 - 2020 Trường Cao Đẳng Bách Việt. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập!

 

AMBIENT
?>