YOMEDIA

Bộ 5 đề thi HK2 môn Tiếng Anh 2 CTST năm 2021-2022 có đáp án Trường TH Đặng Văn Ngữ

Tải về
 
NONE

Nhằm mục đích có thêm tài liệu giúp các em học sinh lớp 2 ôn tập rèn luyện chuẩn bị cho kì thi cuối Học kì 2, HOC247 giới thiệu đến các em tài liệu Bộ 5 đề thi HK2 môn Tiếng Anh 2 CTST năm 2021-2022 có đáp án Trường TH Đặng Văn Ngữ với phần đề và đáp án theo từng đề. Chúc các em đạt được nhiều điểm 10 trong kì thi sắp tới nhé!

ADSENSE

TRƯỜNG TH ĐẶNG VĂN NGỮ

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2021-2022

MÔN: TIẾNG ANH 2

CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

(Thời gian làm bài: 45 phút)

1. Đề số 1

I. Match

1. Where is the cat?

A. I’m eight

2. How old are you?

B. She’s in the kitchen

3. How do you go to school?

C. It’s under the table

4. Are these her shoes?

D. I walk to school

5. Where’s Grandma?

E. No, they aren’t

Đáp án

1. C

2. A

3. D

4. E

5. B

II. Look at the pictures and complete the words

Đáp án

1. seesaw

2. dining room

3. bike

4. hungry

5. socks

6. brother

III. Read and circle the correct answer

My name is Mark. I live in. It’s near Hai Phong but it’s far from Ho Chi Minh City. Today, the weather is sunny and cloudy. My sisters are cycling. My brother and I are skipping.

1. Hanoi is near/ far from Hai Phong.

2. Ho Chi Minh City is near/ far from Hanoi

3. The weather is sunny and cloudy/ sunny and windy today.

4. Mark’s sisters are cycling/ fying kites

5. Mark and his brother are skating/ skipping.

Đáp án

1. Hanoi is near Hai Phong.

2. Ho Chi Minh City is far from Hanoi

3. The weather is sunny and cloudy today.

4. Mark’s sisters are cycling kites

5. Mark and his brother are skipping.

IV. Reorder these words to make meaningful sentences

1. The/ is/ goal/ ball/ the/ in/ ./

_______________________________________________

2. mother/ My/ in/ living room/ the/ is/ ./

_______________________________________________

3. to/ by/ I/ motorbike/ go/ school/ ./

_______________________________________________

4. these/ her/ Are/ dress/ ?/

_______________________________________________

5. is/ my/ This/ grandpa/ ./

_______________________________________________

Đáp án

1. The ball is in the goal.

2. My mother is in the living room.

3. I go to school by motorbike.

4. Are these her dress?

5. This is my grandpa.

2. Đề số 2

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH 2 CTST- TRƯỜNG TH ĐẶNG VĂN NGỮ- ĐỀ 02

I. Look at the pictures and choose the correct sentences

1. 

Where’s your brother?

A. He’s in the bedroom

B. He’s in the dining room

2. 

A. My father goes to work by car

B. My sister goes to work by car

3. 

A. The dog is on the table

B. The dog is under the table

Đáp án

1. A

2. A

3. B

II. Look at the picture and complete the words

Đáp án

1. kitchen

2. frisbee

3. shorts

4. boat

III. Choose the correct answer

1. Where _________ the bag? - It’s on the table.

A. is

B. are

2. ___________ these her shoes? - No, they aren’t

A. Is

B. Are

3. My brother _________ happy

A. is

B. are

4. How ________ you? - I’m very well. Thanks

A. is

B. are

5. They __________ on the bed.

A. is

B. are

Đáp án

1. A

2. B

3. A

4. B

5. B

IV. Reorder these words to have correct sentences

1. sister/ That’s/ my/ ./

___________________________________________

2. the/ balls/ I/ see/ can/ ./

___________________________________________

3. a/ teacher/ She’s/ ./

___________________________________________

Đáp án

1. That’s my sister.

2. I can the the balls.

3. She’s a teacher.

3. Đề số 3

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH 2 CTST- TRƯỜNG TH ĐẶNG VĂN NGỮ- ĐỀ 03

I. Write the words

1. My mother is in the cktienh _________

2. He goes to work by cuktr __________

3. She is wearing a yellow rssde ________

4. Look at the colorful burllmae ________

Đáp án

1. My mother is in the kitchen

2. He goes to work by truck

3. She is wearing a yellow dress

4. Look at the colorful umbrella

II. Look at the picture and circle the correct words

1. The clock is on/ in the wall.

2. The blanket is on/ under the bed

3. The ball is next to/ in front of the cupboard

4. Two books are behind/ on the rug.

Đáp án

1. The clock is on the wall.

2. The blanket is on the bed

3. The ball is next to the cupboard

4. Two books are on the rug

III. Match

1. Where is

A. in the living room?

2. My sister

B. a ball?

3. Is your father

C. is on the bed

4. I go to school

D. is in the bedroom. She’s studying

5. The teddy bear

E. by bike

Đáp án

1. B

2. D

3. A

4. E

5. C

IV. Reorder these words to have correct sentences

1. she/ the/ room/ Is/ in/ dining?

___________________________________________

2. is/ slide/ The/ the/ on/ ball/ ./

___________________________________________

3. like/ I/ yougurt/ eating/ ./

___________________________________________

Đáp án

1. Is she in the dining room?

2. The ball is on the slide.

3. I like eating yougurt.

4. Đề số 4

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH 2 CTST- TRƯỜNG TH ĐẶNG VĂN NGỮ- ĐỀ 04

I/ Look at the picture and match

1. 

A. rice

2. 

B. shorts

3. 

C. fifteen

4. 

D. queen

5. 

E. hippo

II/ Look and write

1. _____________

2. _____________

3. _____________

4. _____________

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. is/ wearing/ He/ a/ T-shirt/ shorts/ and/

_________________________________________________

2. running/ zebra/ Is/ the/ ?/

_________________________________________________

3. like/ you/ orange juice/ Do/ ?/

_________________________________________________

4. sliver/ wants/ The/ prince

_________________________________________________

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

I/ Look at the picture and match

1. C

2. A

3. E

4. B

5. D

II/ Look and write

1. crocodile

2. shoes

3. bread

4. coat

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. He is wearing a T-shirt and shorts.

2. Is the zebra running?

3. Do you like orange juice?

4. The prince wants silver.

5. Đề số 5

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH 2 CTST- TRƯỜNG TH ĐẶNG VĂN NGỮ- ĐỀ 05

I. Put the words in the correct order

1. my/ that/ Is/ car?

___________________

2. an/ apple/ got/ you/ Have?

___________________

3. three/ ‘ve/ got/ bananas/ I

___________________

4. haven’t/ got/ I/ biscuits/ any

____________________

5. are./ Yes, / they

____________________

II. Read and complete the sentence.

My name is Linda. I live in a house. I live with my mum, my dad and my elder sister, Mary. Upstairs there are three bedrooms. My bedrooms is pink. The bathroom is upstairs. The kitchen is downstairs. It is very big.

1. Mary lives in a _______

2. Her elder sister is ________

3. There are _____ bedrooms upstairs.

4. Linda's bedroom is ________

5. The kitchen is very ____________.

III. Circle the correct word

1. two leg/ legs

2. four toes/ toe

3. one book/ books

4. two eye/ eyes

5. One noses/ nose

IV. Circle the correct words:

1. Where’s/ Where are my mom?

2. Where’s/ Where are my friends?

3. Where’s/ Where are your elder sisters?

4. Where’s/ Where are Grandpa?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

I. Put the words in the correct order

1 - Is that my car?

2 - Have you got an apple?

3 - I've got three bananas.

4 - I haven't got any biscuits.

5 - Yes, they are.

II. Read and complete the sentence.

1. Mary lives in a ____house___

2. Her elder sister is ____Mary____

3. There are ___three__ bedrooms upstairs.

4. Linda's bedroom is ___pink_____

5. The kitchen is very _____big_______.

III. Circle the correct word

1. two leg/ legs

2. four toes/ toe

3. one book/ books

4. two eye/ eyes

5. One noses/ nose

IV. Circle the correct words:

1. Where’s/ Where are my mom?

2. Where’s/ Where are my friends?

3. Where’s/ Where are your elder sisters?

4. Where’s/ Where are Grandpa?

Trên đây là toàn bộ nội dung Bộ 5 đề thi HK2 môn Tiếng Anh 2 CTST năm 2021-2022 có đáp án Trường TH Đặng Văn Ngữ. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt !

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF