YOMEDIA

Bộ 5 đề thi HK2 môn Tiếng Anh 1 Cánh diều năm 2021-2022 có đáp án Trường TH Nguyễn Du

Tải về
 
NONE

HOC247 xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh Bộ 5 đề thi HK2 môn Tiếng Anh 1 Cánh diều năm 2021-2022 có đáp án Trường TH Nguyễn Du, đề thi với đáp án đi kèm sẽ giúp các em luyện tập, làm quen các dạng đề đồng thời đối chiếu kết quả, đánh giá năng lực bản thân để có kế hoạch học tập phù hợp. Mời các em cùng tham khảo!

ATNETWORK

TRƯỜNG TH NGUYỄN DU

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2021-2022

MÔN: TIẾNG ANH 1

CÁNH DIỀU

(Thời gian làm bài: 45 phút)

1. Đề số 1

Exercise 1: Look at the pictures and complete the words

1. _ a _

2. _ e _ r _ _ m

3. _ _ u _ k

4. _ a _ h _ o _ m

5. t _ d d _ b _ a r

6. _ i _ e

Đáp án

1. ear

2. bedroom

3. truck

4. bathroom

5. teddy bear

6. kite

Exercise 2: Read and match

1. Where is mother?

- She is in the living room

A. 

2. What toy do you like?

- I like dolls

B. 

3. I have two hands

C. 

Đáp án

1. B

2. C

3. A

Execise 3: Read and circle the correct answer

Đáp án

1. B

2. B

3. A

2. Đề số 2

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH 1 CÁNH DIỀU- TRƯỜNG TH NGUYỄN DU- ĐỀ 02

I. Look at the picture and complete the words

II/ Read and match

1. Is it a doll?

A. It’s a book

2. What is it?

B. It’s my brother

3. Who’s this?

C. Yes, it is

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. a/ have/ hat/ I/ ./

___________________________________

2. my/ He/ brother/ is/ ./

___________________________________

3. is/ There/ umbrella/ an/ ./

___________________________________

-The end-

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

I/ Look at the picture and complete the words

1. kite

2. robot

3. bathroom

4. nose

5. Sit down

6. mother

II/ Read and match

1. C

2. A

3. B

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. I have a hat

2. He is my brother

3. There is an umbrella

3. Đề số 3

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH 1 CÁNH DIỀU- TRƯỜNG TH NGUYỄN DU- ĐỀ 03

Bài 1 (3 điểm): Hãy điền một chữ cái thích hợp vào chỗ chấm để tạo thành từ có nghĩa:

1. bo… k                      4 .hell…

2. p…n                         5. r…ler

3. n…me                      6. t….n

Bài 2 (3 điểm): Hoàn thành các câu sau:

1. What…….your name?

2. My……is Hoa.

3. How ……you?

4. I……fine. Thank you.

5. What…..this?

6. It is….book.

Bài 3 (2 điểm): Sắp xếp lại các câu sau:

1. name/  your/ What/ is?

………………………………………………………………………………………….

2. Nam / is / My / name.

………………………………………………………………………………………….

3. is / this / What?

………………………………………………………………………………………….

 4. pen / It / a / is.

………………………………………………………………………………………….

Bài 4 (2 điểm): Viết câu trả lời dùng từ gợi ý trong ngoặc.

1. What is your name? (Lan).

………………………………………………………………………………………….

2. What is this?  (a pencil).

………………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

Bài 1: Điền đúng mỗi chữ cái được 0,5 điểm.

1. book                            4. hello

 2. pen                             5. ruler

 3. name                          6. ten

Bài 2: Điền đúng mỗi từ được 0,5 điểm.

1. is

2, name

3. are

4, am

5. is

6. a

Bài 3: Sắp xếp đúng mỗi câu được 0,5 điiểm.

1. What is your name?

2. My name is Nam.

3. What is this?

4. It is a pen.

Bài 4: Trả lời đúng mỗi câu được 1 điểm.

1. My name is Lan.

2. It is a pencil.

4. Đề số 4

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH 1 CÁNH DIỀU- TRƯỜNG TH NGUYỄN DU- ĐỀ 04

I/ Look at the picture and complete the words

II/ Look at the pictures and answer these questions

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. living room/ is/ my/ This

___________________________________________

2. you/ Nice/ meet/ to/ ./

___________________________________________

3. want/ I/ a/ banana/ ./

___________________________________________

-The end-

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

I/ Look at the picture and complete the words

1. bag

2. bird

3. swim

4. cookie

5. ball

6. kitchen

II/ Look at the pictures and answer these questions

1. I have a teddy bear.

2. I am five (years old).

3. This is a snake

4. Six (cars)

5. Touch your nose

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. This is my living room.

2. Nice to meet you.

3. I want a banana

5. Đề số 5

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH 1 CÁNH DIỀU- TRƯỜNG TH NGUYỄN DU- ĐỀ 05

I/ Look at the pictures and complete the words

II/ Read and color

1.

The ball is blue

2. 

It is a black and white ball

3.

There is a yellow ball

 

III/ Look at the picture and answer the questions

-The end-

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

I/ Look at the pictures and complete the words

1. truck

2. eraser

3. feet

4. kitchen

5. balloon

6. kite

II/ Read and color

Hướng dẫn: Đọc và tô màu quả bóng theo nội dung từng câu

1. Quả bóng này màu xanh da trời

2. Nó là một quả bóng màu trắng và đen

3. Có một quả bóng màu vàng

III/ Look at the picture and answer the questions

1. It is a desk

2. No, is isn’t

3. Yes, it is

4. Six

5. In the living room

....

Trên đây là toàn bộ nội dung Bộ 5 đề thi HK2 môn Tiếng Anh 1 Cánh diều năm 2021-2022 có đáp án Trường TH Nguyễn Du. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON