YOMEDIA

Bộ 3 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 11 có đáp án năm 2022-2023 Trường THPT Trần Phú

Tải về
 
NONE

Dưới đây là Bộ 3 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 11 có đáp án năm 2022-2023 Trường THPT Trần Phú được HOC247 biên soạn và tổng hợp với cấu trúc đề và đáp án chi tiết, nhằm cung cấp thêm tài liệu giúp các em học sinh ôn tập trước kì thi giữa HK1 sắp tới. Đồng thời tài liệu còn giúp các em rèn luyện kĩ năng giải trắc nghiệm Hóa 11 để phục vụ cho quá trình ôn tập và làm bài kiểm tra. Mời các em cùng tham khảo!

ATNETWORK

TRƯỜNG THPT

TRẦN PHÚ

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2022-2023

MÔN HÓA HỌC 11

(Thời gian làm bài: 45 phút)


1. ĐỀ SỐ 1

Câu 1: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh?

A. KOH.                    

B. KNO3.                               

C. H2SO4.                              

D. NaCl.

Câu 2: Dung dịch chất nào sau đây có pH < 7?

A. KNO3.                  

B. CH3COOH.                      

C. Ba(OH)2.                          

D. Na2SO4.

Câu 3: Theo thuyết A-rê-ni-ut, chất nào sau đây là axit?

A. HCl.                      

B. C6H12O6 (glucozơ).        

C. K2SO4.                              

D. NaOH.

Câu 4: Chất nào sau đây là hiđroxit lưỡng tính?

A. Ba(OH)2.              

B. Al(OH)3.                          

C. NaOH.                              

D. Ca(OH)2.

Câu 5: Chất nào sau đây là muối trung hòa?

A. NaHCO3.              

B. NaH2PO4.                         

C. NaHSO4.                          

D. Na2SO4.

Câu 6: Môi trường axit có nồng độ ion H+ thỏa mãn điều kiện nào sau đây?

A. [H+] < [OH-].       

B. [H+] = 10-7.                      

C. [H+] > 10-7.                      

D. [H+] < 10-7.

Câu 7: Dung dịch chất nào sau đây dẫn được điện?

A. NaCl.                                                                    

B. C6H12O6 (glucozơ).                    

C. C12H22O11 (saccarozơ).                                      

D. C2H5OH.

Câu 8: Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. KNO3.                  

B. NaOH.                              

C. HCl.                                  

D. CH3COOH.

Câu 9: Trong bảng tuần hoàn, nitơ thuộc nhóm nào sau đây?

A. Nhóm VA.                                                           

B. Nhóm IIIA.                                  

C. Nhóm IA.                                                             

D. Nhóm VIIIA.

Câu 10: Trong công nghiệp nitơ, được sản xuất bằng phương pháp nào sau đây?

A. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng.             

B. Dẫn không khí qua bình chứa Cu dư, đun nóng.

C. Dẫn không khí qua dung dịch HNO3.              

D. Dẫn không khí qua bình chứa photpho dư.

---(Để xem nội dung phần còn lại của Đề thi số 01, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập HOC247.NET tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

A

B

D

C

A

D

A

A

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B

A

A

D

B

A

A

B

A

A

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

C

C

A

A

B

B

B

A

C

C

2. ĐỀ SỐ 2

Câu 1: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li xảy ra khi:

A. Tạo thành chất điện li yếu

B. Có ít nhất 1 trong 3 điều kiện trên

C. Tạo thành chất khí

D. Tạo thành chất kết tủa

Câu 2: Xác định chất A, B trong chuỗi sau:

N2 → NH3  → (A) → (B) → HNO3

A. A là NO, B là N2O5

B. A là NO, B là NO2

C. A là N2, B là N2O5

D. A là N2, B là NO2

Câu 3: Cho các phản ứng hóa học sau:

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2

(2) CuSO+ Ba(NO3)2

(3) Na2SO4 + BaCl2

(4) H2SO4 + BaSO3

(5) (NH4)2SO+ Ba(OH)2

(6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2

Các phản ứng đều có cùng 1 phương trình ion rút gọn là:

A. (1), (2), (3), (6)                                       

B. (1), (3), (5), (6)

C. (2), (3), (4), (6)                                                   

D. (3), (4), (5), (6)

Câu 4: Chọn câu phát biểu không đúng:

A. Phản ứng tổng hợp NH3 từ N2 và H2 là phản ứng thuận nghịch

B. Nhỏ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch FeCl3 đến dư thấy xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ

C. Nhiệt phân muối nitrat của kim loại luôn thu được kim loại và khí oxi

D. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch CuSO4 thấy xuất hiện kết tủa màu xanh

Câu 5: Khối lượng kết tủa thu được khi trộn 10 ml dung dịch Na2SO4 1M và 10 ml dung dịch BaCl2 1M là:

A. 1,79 gam                                                              

B. 2,33 gam

C. 3,94 gam                                                              

D. 4,39 gam

Câu 6: Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, trong bột nở thường dùng loại muối nào sau đây:

A. (NH4)2SO4                                                           

B. CaCO3

C. NH4NO2                                                               

D. NH4HCO3

Câu 7: Khi bị nhiệt phân dãy muối nitrat sau đây cho sản phẩm là kim loại, khí nitro dioxit và oxi?

A. AgNO3                                                                 

B. Mg(NO3)2

C. KNO3                                                                    

D. NH4NO3

Câu 8: Cho 40 ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml Ba(OH)2 0,1M.  pH dung dịch thu được là:

A. 2,5            

B. 0,96

C. 12

D. 1

Câu 9: Cho sơ đồ điều chế HNOtrong phòng thí nghiệm:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quá trình điều chế HNO3

A. Đốt nóng bình cầu bằng đèn cồn để phản ứng xảy ra nhanh hơn

B. HNO3 sinh ra dưới dạng hơi nên cần làm lạnh để ngưng tụ

C. HNO3 là axit yếu hơn H2SOnên bị đẩy ra khỏi muối

D. HNO3 có nhiệt độ sôi thấp (83C) nên dễ bay hơi khi đun nóng

Câu 10: Hòa tan hết hỗn hợp X gồm 5,6 gam Fe; 27 gam Fe(NO3)2 và m gam Al trong dung dịch chứa 0,61 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa 47,455 gam muối trung hòa và 2,352 lít hỗn hợp khí Z gồm NO và N2O. Tỉ khối của Z so với H2 là 16. Gía trị của m là

A. 1,08

B. 4,185

C. 5,4

D. 2,16

---(Để xem nội dung phần còn lại của Đề thi số 02, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập HOC247.NET tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

B

A

C

B

D

A

C

C

A

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

B

C

B

B

B

C

C

A

C

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

C

A

D

D

A

A

A

D

A

D

3. ĐỀ SỐ 3

Câu 1. Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm hai muối vào nước thu được dung dịch chứa 0,05 mol Na+; 0,1 mol Mg2+; 0,2 mol Cl- và x mol SO42-. Giá trị của m là

A. 29,85.

B. 23,7.

C. 16,6.

D. 13,05.

Câu 2. Cho 4 dung dịch loãng, có cùng nồng độ mol: C2H5COOH, HCl, NH3, Ba(OH)2. Dung dịch có pH nhỏ nhất và lớn nhất lần lượt là

A. HCl và NH3.

B. CH3COOH và Ba(OH)2.

C. HCl và Ba(OH)2.

D. CH3COOH và NH3.

Câu 3. Dung dịch X chứa 0,07 mol H+; a mol Al3+; 0,12 mol NO3- và 0,02 mol SO42-. Cho 120 ml dung dịch hỗn hợp KOH 1,2M và Ba(OH)2 0,1M vào X, sau khi các phản ứng kết thúc, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 5,835.

B. 5,055.

C. 4,275.

D. 4,512.

Câu 4. Dung dịch nào sau đây không dẫn điện?

A. Dung dịch NaCl trong nước.

B. Dung dịch C2H5OH trong nước.

C. Dung dịch KCl trong nước.

D. Dung dịch H2SO4 trong nước.

Câu 5. Cho 4,48 lít CO2 vào 150 ml dung dịch Ca(OH)2 1M, cô cạn hỗn hợp các chất sau phản ứng ta thu được chất rắn có khối lượng là

A. 18,1 gam.

B. 15 gam.

C. 8,4 gam.

D. 20 gam.

Câu 6. Hỗn hợp X gồm (NH4)2SO4 và Na2CO3. Cho 2,91 gam X tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được 5,285 gam kết tủa. Cho 2,91 gam X tác dụng với dung dịch KOH dư, thì số mol KOH đã phản ứng là

A. 0,030 mol.

B. 0,015 mol.

C. 0,020 mol.

D. 0,025 mol.

Câu 7. Trị số pH của dung dịch HCl 0,0005M là

A. 2,4.

B. 3,1.

C. 1,68.

D. 3,3.

Câu 8. Dãy nào sau đây gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. NH4+, Al3+, NO3-, Cl-.

B. K+, Ca2+, Cl-, CO32-.

C. K+, Na+, OH-, HCO3-.

D. Mg2+, PO43-, OH-, Ca2+.

Câu 9. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li thực chất là phản ứng giữa các

A. nguyên tử.

B. ion.

C. tinh thể.

D. phân tử.

Câu 10. Dung dịch nào sau đây có môi trường kiềm?

A. Dung dịch có [H+] = 10-11M.

B. Dung dịch có [H+] = 10-7M.

C. Dung dịch có [OH-] = 10-7M.

D. Dung dịch có [OH-] = 10-11M.

---(Để xem nội dung phần còn lại của Đề thi số 03, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập HOC247.NET tải về máy)---

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

C

D

B

B

C

D

A

B

A

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

A

C

C

B

A

C

A

B

C

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

D

A

B

C

B

B

D

D

C

A

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 3 đề thi giữa HK1 môn Hóa học 11 có đáp án năm 2022-2023 Trường THPT Trần Phú. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Mời các em tham khảo tài liệu có liên quan:

Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON