YOMEDIA

Bài tập về much, many và a lot of nâng cao

Tải về
 
NONE

Bài tập về much, many và a lot of nâng cao giúp các em nắm vững và phân biệt những điểm khác nhau cơ bản trong cách dùng, ý nghĩa và vận dụng vào từng dạng bài tập. Mời các em tham khảo nội dung chi tiết tài liệu dưới đây do HOC247 sưu tầm và đăng tải!

ATNETWORK

BÀI TẬP VỀ MUCH, MANY VÀ A LOT OF NÂNG CAO

1. Hệ thống kiến thức

 

Affirmative

Negative

Interrogative

Countable

a lot of

not many

many?

Uncountable

a lot of

not much

much?

- A lot of được sử dụng trong câu khẳng định cho cả danh từ đếm được lẫn không đếm được.

Eg: There are a lot of stars in the sky

There is a lot of water in the bottle

- Many (dùng cho danh từ đếm được) và Much (dành cho danh từ không đếm được) đươc sử dựng trong câu hỏi và câu phủ định

Eg: How many pens do you have?

There isn’t much jam in the ja

2. Bài tập luyện tập

2.1. Exercise 1: Fill in the gaps with a lot of, much or many

1. Sara hasn’t got _______________ children

2. I’ve got _______________ nice friends

3. There aren’t _______________ flats in our street

4. My little brother has got _______________ toys

5. Have you got _______________ English books?

6. There isn’t _______________ coffee in my cup

7. There is _______________ sugar in the bowl

8. John hasn’t got _______________ CDs.

9. We are early. We have _______________ time

10. Are there _______________ apples on the tree?

2.2. Exercise 2: Choose the best answer How many/ How much

1. ___________ pancakes are you going to make?

2. ___________ salad do you want?

3. ___________ eggs do you need?

4. ___________ slices of toast is she making?

5. ___________ spaghetti did they eat?

2.3. Exercise 3: Choose the correct answer A, B or C

1. There aren’t _________ children in the classroom

A. much

B. many

C. a lot of

2. How _________ milk is there in the carton?

A. much

B. many

C. a lot of

3. Are there _________ trees in the park?

A. much

B. many

C. a lot of

4. There aren’t _________strawberries in the bowl.

A. much

B. many

C. a lot of

5. There isn’t _________ cola in the bottle.

A. much

B. many

C. a lot of

6. I’ve got _________ books in my bag.

A. much

B. many

C. a lot of

3. Đáp án bài tập luyện tập

3.1. Exercise 1: Fill in the gaps with a lot of, much or many

1. Sara hasn’t got ________many_______ children

2. I’ve got ______a lot of_________ nice friends

3. There aren’t ______many_________ flats in our street

4. My little brother has got _______a lot of________ toys

5. Have you got ______many_________ English books?

6. There isn’t ______much_________ coffee in my cup

7. There is _______much________ sugar in the bowl

8. John hasn’t got ______many_________ CDs.

9. We are early. We have ______a lot of_________ time

10. Are there ________many_______ apples on the tree?

3.2. Exercise 2: Choose the best answer How many/ How much

1. ____How many_______ pancakes are you going to make?

2. ____How much_______ salad do you want?

3. ____How many_______ eggs do you need?

4. ____How many_______ slices of toast is she making?

5. ____How much_______ spaghetti did they eat?

3.3. Exercise 3: Choose the correct answer A, B or C

1. B

2. A

3. B

4. B

5. A

6. C

....

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệu Bài tập về much, many và a lot of nâng cao. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Mời các em tham khảo tài liệu có liên quan:

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON