YOMEDIA

Axit cacboxylic trong đề thi Đại học- Cao đẳng- THPT QG (2007 - 2018)

Tải về

Học247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Axit cacboxylic trong đề thi Đại học- Cao đẳng- THPT QG (2007 - 2018) được tổng kết lại bằng những câu hỏi trắc nghiệm giúp các em dễ nhớ và dễ ôn tập. Kính mời thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

AXIT CACBOXYLYC TRONG ĐỀ THI

ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG - THPT QUỐC GIA

2007 – 2018

ĐH A/ 2007

Câu 1: Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bằng 80%). Giá trị của m là (cho H = 1, C = 12, O = 16)

   A. 10,12.                B. 6,48.                            C. 8,10.                           D. 16,20

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y được 2a mol CO2. Mặt khác, để trung hòa a mol Y cần vừa đủ 2a mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của Y là

   A. HOOC-CH2-CH2-COOH.                              B. C2H5-COOH.

   C. CH3-COOH.                                                   D. HOOC-COOH.

Câu 3: Dung dịch HCl và dung dịch CH3COOH có cùng nồng độ mol/l, pH của hai dung dịch tương ứng là x và y. Quan hệ giữa x và y là (giả thiết, cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử điện li)

   A. y = 100x.                B. y = 2x.                        C. y = x - 2.                     D. y = x + 2.

Câu 4: Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hoá 1 mol CH3COOH cần số mol C2H5OH là (biết các phản ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ)

  1. 0,342.                    B. 2,925.                          C. 2,412.     D. 0,456.

ĐH B/ 2007

Câu 5: Cho các chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol (rượu) etylic (Z) và đimetyl ete (T).

Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là

   A. T, X, Y, Z.              B. T, Z, Y, X.                  C. Z, T, Y, X.                  D. Y, T, X, Z.

Câu 6: Trong một bình kín chứa hơi chất hữu cơ X (có dạng CnH2nO2) mạch hở và O2 (số mol O2

gấp đôi số mol cần cho phản ứng cháy) ở 139,9oC, áp suất trong bình là 0,8 atm. Đốt cháy hoàn toàn

X sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu, áp suất trong bình lúc này là 0,95 atm. X có công thức phân tử là

   A. C2H4 O2.                  B. C3H6O2.                     C. C4H8O2.                       D. CH2O2.

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức, cần vừa đủ V lít O2 (ở đktc), thu

được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là

   A. 8,96.                B. 6,72.                           C. 4,48.                              D. 11,2

CĐ A – B / 2007

Câu 8: Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơ n chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu được 7,28 gam muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Ca = 40)

A. CH2=CH-COOH. B. CH3COOH. C. HC≡C-COOH. D. CH3-CH2-COOH.

Câu 9: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là (Cho H = 1; C = 12; O = 16)

A. 55%.                         B. 50%.                          C. 62,5%.                       D. 75%.

Câu 10: Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H8O2, đều tác dụng được với dung dịch NaOH là

A. 6.

B. 4.

C. 5.

D. 3.

ĐH A/ 2008

Câu 11: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là:

   A. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH.         B. CH3COOH, C2H6, CH3CHO, C2H5OH.

   C. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH.         D. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH.

Câu 12: Cho sơ đồ chuyển hoá sau:

C3H4O2 + NaOH → X + Y              X + H2SO4 loãng → Z + T

Biết Y và Z đều có phản ứng tráng gương. Hai chất Y, Z tương ứng là:

   A. CH3CHO, HCOOH.                                        B. HCOONa, CH3CHO.

   C. HCHO, CH3CHO.                                           D. HCHO, HCOOH.

Câu 13: Trung hoà 5,48 gam hỗn hợp gồm axit axetic, phenol và axit benzoic, cần dùng 600 ml dung

dịch NaOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp chất rắn khan có khối lượng là

   A. 4,90 gam.                 B. 6,84 gam.                   C. 8,64 gam.                     D. 6,80 gam

ĐH B/ 2008

Câu 14: Axit cacboxylic no, mạch hở X có công thức thực nghiệm (C3H4O3)n, vậy công thức phân tử của X là:      A. C6H8O6.                   B. C9H12O9.                      C. C3H4O3.                        D. C12H16O12

Câu 15: Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm

KOH 0,12M và NaOH 0,12M. Cô cạn dung dịch thu được 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức phân tử của X là

   A. CH3COOH.             B. HCOOH.                      C. C3H7COOH.                  D. C2H5COOH.

CĐ A – B / 2008

Câu 16: Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6,0 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hoá bằng 50%). Khối lượng este tạo thành là

A. 6,0 gam.                    B. 4,4 gam.                    C. 8,8 gam.                    D. 5,2 gam.

Câu 17: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCHO và 0,1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành là

A. 43,2 gam.                  B. 64,8 gam.                   C. 21,6 gam.                  D. 10,8 gam.

ĐH A/ 2009

u 18: Cho hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch không phân nhánh. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp X, thu được 11,2 lít khí CO2  (ở đktc). Nếu trung hòa 0,3 mol X thì cần dùng 500 ml dung dịch NaOH 1M. Hai axit đó là:        

A. HCOOH, HOOC-COOH.             B. HCOOH, HOOC-CH2-COOH.

                  C. HCOOH, C2H5COOH.                D. HCOOH, CH3COOH.

ĐH B/ 2009

Câu 19: Hỗn hợp X gồm axit Y đơn chức và axit Z hai chức (Y, Z có cùng số nguyên tử cacbon). Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng hết với Na, sinh ra 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Đốt cháy hoàn toàn phần hai, sinh ra 26,4 gam CO2. Công thức cấu tạo thu gọn và phần trăm về khối lượng của Z trong hỗn hợp X lần lượt là:   

A. HOOC-COOH và 42,86%.                                    B. HOOC-COOH và 60,00%.

   C. HOOC-CH2-COOH và 70,87%.                            D. HOOC-CH2-COOH và 54,88%.

Câu 20: Khi cho a mol một hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) phản ứng hoàn toàn với Na hoặc với NaHCO3 thì đều sinh ra a mol khí. Chất X là:       

A. ancol o-hiđroxibenzylic.               B. axit ađipic.

C. axit 3-hiđroxipropanoic.               D. etylen glicol.

Câu 21: Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải là:

   A. CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, CH3CHO.             B. HCOOH, CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO.

   C. CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO.             D. CH3CHO, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH.

Câu 22: Cho 0,04 mol một hỗn hợp X gồm CH2=CH-COOH, CH3COOH và CH2=CH-CHO phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 6,4 gam brom. Mặt khác, để trung hoà 0,04 mol X cần dùng vừa đủ 40 ml dung dịch NaOH 0,75 M. Khối lượng của CH2=CH-COOH trong X là

    A. 0,72 gam.                B. 1,44 gam.           C. 2,88 gam.                          D. 0,56 gam.

CĐ A – B / 2009

Câu 23: Trung hoà 8,2 gam hỗn hợp gồm axit fomic và một axit đơn chức X cần 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Nế u cho 8,2 gam hỗn hợp trên tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thì thu được 21,6 gam Ag. Tên gọi của X là

A. axit acrylic.               B. axit propanoic.           C. axit etanoic.              D. axit metacrylic.

Câu 24: Cho các chất HCl (X); C2H5OH (Y); CH3COOH (Z); C6H5OH (phenol) (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo tính axit tăng dần (từ trái sang phải) là:

A. (T), (Y), (X), (Z).      B. (X), (Z), (T), (Y).       C. (Y), (T), (Z), (X).      D. (Y), (T), (X), (Z).

Câu 25: Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra axit axetic là:

A. CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH3.             B. CH3CHO, C6H12O6 (glucozơ), CH3OH.

C. CH3OH, C2H5OH, CH3CHO.                        D. C2H4(OH)2, CH3OH, CH3CHO.

ĐH A/ 2010

Câu 26: Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức X và axit cacboxylic đơn chức Y, đều mạch hở và có cùng số nguyên tử C, tổng số mol của hai chất là 0,5 mol (số mol của Y lớn hơn số mol của X). Nếu đốt cháy hoàn toàn M thì thu được 33,6 lít khí CO2 (đktc) và 25,2 gam H2O. Mặt khác, nếu đun nóng M với H2SO4 đặc để thực hiện phản ứng este hoá (hiệu suất là 80%) thì số gam este thu được là

   A. 18,24.                               B. 34,20.                           C. 22,80.                                D. 27,36.

Câu 27: Hỗn hợp gồm 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức và 0,1 mol muối của axit đó với kim loại kiềm có tổng khối lượng là 15,8 gam. Tên của axit trên là

   A. axit butanoic.                   B. axit propanoic.             C. axit metanoic.                   D. axit etanoic.

Câu 28: Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic và hai axit cacboxylic (no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng) tác dụng hết với Na, giải phóng ra 6,72 lít khí H2 (đktc). Nếu đun nóng hỗn hợp X (có H2SO4 đặc làm xúc tác) thì các chất trong hỗn hợp phản ứng vừa đủ với nhau tạo thành 25 gam hỗn hợp este (giả thiết phản ứng este hoá đạt hiệu suất 100%). Hai axit trong hỗn hợp X là

   A. C3H7COOH và C4H9COOH.                       B. C2H5COOH và C3H7COOH.

   C. HCOOH và CH3COOH.                     D. CH3COOH và C2H5COOH.

ĐH B/ 2010

Câu 29: Hỗn hợp Z gồm hai axit cacboxylic đơn chức X và Y (MX> MY) có tổng khối lượng là 8,2 gam. Cho Z tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa 11,5 gam muối. Mặt khác, nếu cho Z tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 21,6 gam Ag. Công thức và phần trăm khối lượng của X trong Z là:       

A. C2H3COOH và 43,90%.            B. C3H5COOH và 54,88%.

C. C2H5COOH và 56,10%.                             D. HCOOH và 45,12%.

Câu 30: Dãy gồm các chất đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, to), tạo ra sản phẩm có khả năng phản ứng với Na là:

   A. C2H3CHO, CH3COO C2H3, C6H5COOH.                  B. C2H3CH2OH, CH3CO CH3, C2H3COOH.

   C. CH3O C2H5, CH3CHO, C2H3COOH.                     D. C2H3CH2OH, C2H3CHO, CH3COOH

Câu 31: Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và axit linoleic. Để trung hoà m gam X cần 40 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X thì thu được 15,232 lít khí CO2 (đktc) và 11,7 gam H2O. Số mol của axit linoleic trong m gam hỗn hợp X là: 

A. 0,010.          B. 0,015.           C. 0,020.          D. 0,005.

Câu 32: Cho sơ đồ phản ứng:

 Trong đó X, Y, Z đều là các sản phẩm chính.

Công thức của X, Y, Z lần lượt là:    

A. C6H5 CH2 CH2OH, C6H5 CH2CHO, m-Br C6H4 CH2COOH.

B. C6H5CHOH CH3, C6H5CO CH3, m-Br C6H4CO CH3. 

C. C6H5 CH2 CH2OH, C6H5 CH2CHO, C6H5 CH2COOH. 

D. C6H5CHOH CH3, C6H5CO CH3, C6H5CO CH2Br

CĐ A – B / 2010

Câu 33: Cho 16,4 gam hỗn hợp X gồ m 2 axit cacboxylic là đồng đẳng kế tiếp nhau phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung d ịch NaOH 1M và KOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được 31,1 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức của 2 axit trong X là

A. C2H4O2 và C3H4O2.                                       B. C2H4O2 và C3H6O2.

C. C3H4O2 và C4H6O2.                                       D. C3H6O2 và C4H8O2.

Câu 34: Cho 45 gam axit axetic phản ứng với 69 gam ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc), đun nóng, thu được 41,25 gam etyl axetat. Hiệu suất của phản ứng este hoá là

A. 31,25%.

B. 40,00%.

C. 62,50%.

D. 50,00%.

Câu 35: Axit cacboxylic X có công thức đơn giản nhất là C3H5O2 . Khi cho 100 ml dung dịch axit X nồng độ 0,1M phản ứng hết với dung dịch NaHCO3 (dư), thu được V ml khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

A. 448.           B. 224.                          C. 112.                           D. 336.

ĐH A/ 2011

Câu 36: Hỗn hợp X gồm axit axetic, axit fomic và axit oxalic. Khi cho m gam X tác dụng với NaHCO3 (dư) thì thu được 15,68 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 8,96 lít khí O2 (đktc), thu được 35,2 gam CO2 và y mol H2O. Giá trị của y là: 

A. 0,8.             B. 0,3.              C. 0,2.                D. 0,6.

Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn x mol axit cacboxylic E, thu được y mol CO2   và z mol H2O (với z = y − x ). Cho x mol E tác dụng với NaHCO3  (dư) thu được y mol CO2. Tên của E là

   A. axit oxalic.                    B. axit fomic.                       C. axit ađipic.                       D. axit acrylic.

Câu 38: Trung hoà 3,88 gam hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở bằng dung dịch NaOH, cô cạn toàn bộ dung dịch sau phản ứng thu được 5,2 gam muối khan. Nếu đốt cháy hoàn toàn 3,88 gam X thì thể tích oxi (đktc) cần dùng là

    A. 1,12 lít.              B. 3,36 lít.                C. 4,48 lít.                  D. 2,24 lít.

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Axit cacboxylic trong đề thi Đại học- Cao đẳng- THPT QG (2007 - 2018) có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

 

 

YOMEDIA