ON
ADMICRO

5 Đề thi thử các trường môn Hóa THPT QG 2017 có đáp án - Phần 2

Tải về
VIDEO_3D

HỌC247 mời cả nhà tham khảo Bộ 5 đề thi thử các trường môn Hóa kì thi THPT Quốc gia 2017 - Phần 2 theo cấu trúc của Bộ Giáo dục và đào tạo được lấy từ các trường THPT thuộc các trường THPT Hoàng Hoa Thám - TP Hồ Chí Minh, THPT Phụ Dực - Thái Bình, THPT Hùng Vương - Quảng Bình, THPT Đoàn Thượng - Hải Dương, THPT Quảng Xương - Thanh Hóa sẽ giúp các em tự luyện tập với đa dạng các câu hỏi trắc nghiệm và nhiều góc độ để rèn luyện kĩ năng giải đề, ôn tập và đánh giá khả năng ghi nhớ cũng như tư duy làm bài nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kì thi THPT QG 2017 sắp tới.

 
 
YOMEDIA

SỞ GD & ĐT TP.HCM

THPT HOÀNG HOA THÁM

 

 

(Đề thi có 40 câu / 4 trang)

ĐỀ THI THỬ LẦN 1 THPT QUỐC GIA NĂM 2017

Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

 

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :

H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137.

 

Câu 1: Dẫn 8,96 lít CO2 (ở đktc) vào 600 ml dung dịch Ca(OH)2 0,5M. Phản ứng kết thúc thu được m gam kết tủa. Gía trị của m là

     A. 40                             B. 30                             C. 25                             D.  20

Câu 2: Có 4 dd đựng trong 4 lọ hóa chất mất nhãn là (NH4)2SO4, K2SO4, NH4NO3, KOH, để nhận biết 4 chất lỏng trên, chỉ cần dùng dung dịch

     A. BaCl2.                       B. NaOH.                       C. Ba(OH)2.                   D. AgNO3

Câu 23: Một loại nước cứng khi đun sôi thì mất tính cứng. Trong loại nước cứng này có hòa tan những chất nào sau đây?

     A. Ca(HCO3)2, MgCl2.                                         B. Mg(HCO3)2, CaCl2.

     C. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2.                                D. CaSO4, MgCl2.

Câu 24: Có các thí nghiệm sau

            (a) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4;

            (b) Sục CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2;

            (c) Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3;

            (d) Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch FeCl3;

            Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa là

     A. 1                               B. 4                               C. 3                                D. 2

Câu 37: Hỗn hợp E gồm este X đơn chức và axit cacboxylic Y hai chức (đều mạch hở, không no có một liên kết đôi C=C trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn một lượng E thu được 0,43 mol khí CO2 và 0,32 mol hơi nước. Mặt khác, thủy phân 46,6 gam E bằng 200 gam dung dịch NaOH 12% rồi cô cạn dung dịch thu được phần hơi Z có chứa chất hữu cơ T. Dẫn toàn bộ Z vào bình đựng Na, sau phản ứng khối lương bình tăng 188,85 gam đồng thời thoát ra 6,16 lít khí H2 (đktc). Biết tỉ khối của T so với H2 là 16. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

     A. 41,3%.                      B. 43,5%                      C. 48,0%.                      D. 46,3%.

Câu 38: Thuỷ phân hoàn toàn m gam tetrapeptit X mạch hở thu được hỗn hợp Y gồm 2 amino axit (no, phân tử chứa 1 nhóm -COOH, 1 nhóm -NH2) là đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y cần vừa đủ 58,8 lít không khí (chứa 20% O2 về thể tích, còn lại là N2) thu được CO2, H2O và 49,28 lít N2 (các khí đo ở đktc). Số công thức cấu tạo thoả mãn của X là

     A. 8                               B. 12                             C. 4                                D. 6

Câu 39: Hỗn hợp X gồm glixerol, metan, ancol etylic và axit no, đơn chức mạch hở Y, trong đó số mol metan gấp hai lần số mol glixerol. Đốt cháy hết m gam X cần 6,832 lít O2 (đktc), thu được 6,944 lít CO2 (đktc).Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 80 ml dung dịch NaOH 2,5M, rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thìthu được a gam chất rắn khan. Giá trị của a là

     A. 10,88.                       B. 14,72.                       C. 12,48.                       D. 13,12.

Câu 40: Hỗn hợp X gồm Al, Al2O3, Fe và các oxit của sắt trong đó O chiếm 18,49% về khối lượng. Hòa tan hết 12,98 gam X cần vừa đủ 627,5 ml dung dịch HNO3 1M thu được dung dịch Y và 0,448 lít hỗn hợp Z (đktc) gồm NO và N2 có tỉ lệ mol tương ứng là 1:1. Làm bay hơi dung dịch Y thu được m gam muối. Giá trị của m là

     A. 60,272.                     B. 51,242.                     C. 46,888.                     D. 62,124.

Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề thi thử của trường THPT Hoàng Hoa Thám - TP Hồ Chí Minh nhé!

Đáp án Đề thi thử lần 1 THPT Hoàng Hoa Thám - TP Hồ Chí Minh

1.D

2.C

3.D

4.D

5.D

6.C

7.B

8.B

9.B

10.B

11.D

12.C

13.B

14.B

15.A

16.A

17.D

18.B

19.B

20.B

21.C

22.D

23.C

24.D

25.D

26.B

27.C

28.C

29.A

30.A

31.B

32.B

33.D

34.B

35.D

36.A

37.D

38.C

39.C

40.C

 

 

SỞ GD & ĐT

TỈNH THÁI BÌNH

THPT PHỤ DỰC

 
   

(Đề thi có 40 câu / 4 trang)

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2017

Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 4: Trong công nghiệp, Al được điều chế bằng cách nào dưới đây

     A. Điện phân nóng chảy AlCl3.                                   B. Điện phân dung dịch AlCl3.

     C. Cho kim loại Na vào dung dịch AlCl3.                   D. Điện phân nóng chảy Al2O3.

Câu 5: Nhận định nào sau đây là đúng

     A. Nước cứng là nước chứa nhiều ion HCO3- và SO42-

     B. Để làm mềm tính cứng của nước cứng vĩnh cửu bằng cách đun nóng.

     C. Nước tự nhiên thường có cả tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu.

     D. Nước cứng là tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước hiện nay.

Câu 13: Hỗn hợp X gồm FeCl2 và KCl có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Hòa tan hoàn toàn 16,56 gam X vào nước dư thu được dung dịch Y. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị m là         

     A. 40,92 gam                     B. 37,80 gam                    C. 49,53 gam                       D. 47,40 gam

Câu 14: Hỗn hợp E chứa ba peptit đều mạch hở gồm peptit X (C4H8O3N2), peptit Y (C7HxOyNz) và peptit Z (C11HnOmNt). Đun nóng 28,42 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp T gồm 3 muối của glyxin, alanin và valin. Đốt cháy toàn bộ T cần dùng 1,155 mol O2, thu được CO2, H2O, N2 và 23,32 gam Na2CO3. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp E

     A. 4,64%                            B. 6,97%                           C. 9,29%                              D. 13,93%

Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn 14,24 gam hỗn hợp X chứa 2 este đều no, đơn chức, mạch hở thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là 34,72 gam. Mặt khác đun nóng 14,24 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y chứa 2 ancol kế tiếp và hỗn hợp Z chứa 2 muối của 2 axit cacboxylic kế tiếp, trong đó có a gam muối Ab gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ gần nhất của a : b

     A. 0,6                                  B. 1,25                              C. 1,20                                 D. 1,50

Câu 20: Tiến hành điện phân dung dịch chứa NaCl và 0,15 mol Cu(NO3)2 bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi I = 5A trong thời gian 6562 giây thì dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm 15,11gam. Dung dịch sau điện phân hòa tan tối đa m gam bột Fe, phản ứng tạo ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị m là.

     A. 2,80 gam                      B. 4,20 gam                      C. 3,36 gam                         D. 5,04 gam

Câu 21: Hấp thụ hết 0,1 mol CO2 vào dung dịch có chứa 0,08  mol NaOH và 0,1 mol Na2CO3, thu được dung dịch X. Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào dung dịch X đến khi thoát ra 0,08 mol khí CO2 thì thấy hết x mol HCl. Giá trị x

     A. 0,16.                                   B. 0,15.                            C. 0,18.                                D. 0,17.

Câu 22: Nung hỗn hợp gồm m gam Al và 0,04 mol Cr2O3 một thời gian, thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl đặc, nóng, vừa đủ (không có không khí) thu được 0,1 mol khí H2  và dung dịch Y. Y phản ứng tối đa với 0,56 mol NaOH (biết các phản ứng xảy ra trong điều kiện không có không khí). Giá trị m là

     A. 1,62.                                   B. 2,16.                            C. 2,43.                                D. 3,24.

Các em có thể tải về hoặc xem Online để xem toàn bộ nội dung các câu hỏi của đề thi thử của trường THPT Phụ Dực - Thái Bình nhé

Đáp án Đề thi thử lần 1 THPT Phụ Dực - Thái Bình

1.B

2.A

3.D

4.D

5.C

6.C

7.D

8.B

9.D

10.B

11.A

12.D

13.A

14.A

15.B

16.A

17.A

18.B

19.D

20.B

21.A

22.D

23.C

24.D

25.C

26.C

27.C

28.D

29.B

30.A

31.D

32.C

33.D

34.A

35.A

36.D

37.B

38.D

39.A

40.C

 

 

Trên đây chỉ trích một phần câu hỏi trong đề thi của trường THPT Hoàng Hoa Thám - TP Hồ Chí Minh, THPT Phụ Dực - Thái Bình, THPT Hùng Vương - Quảng Bình, THPT Đoàn Thượng - Hải Dương, THPT Quảng Xương - Thanh Hóa của Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2017. Để xem toàn bộ nội dung các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net và tải về máy tính.

Các em quan tâm có thể xem thêm:

Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017 sắp tới. Chúc các em học tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)--

 

 

 

Tài liệu liên quan

 

YOMEDIA
1=>1