Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 25 Phong Trào Tây Sơn

90 phút 8 câu 12 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):