Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 22 Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII

90 phút 12 câu 40 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):