ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm bài Tuyên ngôn độc lập - Phần tác phẩm

phút 5 câu 0 lượt thi
YOMEDIA
 

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 44

  Bản Tuyên ngôn Độc lập có thể chia thành mấy phần?  

  • A. Tác phẩm chia làm bốn phần
  • B. Tác phẩm chia làm năm phần
  • C. Tác phẩm chia làm ba phần
  • D. Tác phẩm chia làm hai phần
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 45

  Thông tin nào sau đây về hoàn cảnh sáng tác bản “Tuyên ngôn Độc lập” của Hồ Chí Minh là đúng:

  • A. Ngày 19-8-1945, khi chính quyền Hà Nội về tay nhân dân, Hồ Chí Minh viết “Tuyên ngôn Độc lập”.
  • B. Ngày 26-8-1945, Bác từ chiến khu Việt Bắc về tới Hà Nội, tại căn cứ số 18 phố Hàng Ngang Người soạn thảo “Tuyên ngôn Độc lập”.
  • C. “Tuyên ngôn Độc lập” được Hồ Chí Minh viết ngày 2-9-1945.
  • D. Cả ba thông tin đều không chính xác.
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 46

  Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh được viết theo thể loại nào sau đây?

  • A. Văn nhật dụng                     
  • B. Văn chính luận                                      
  • C. Tuyên ngôn
  • D. Truyện
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 48

  Phương án nào không nêu đúng giá trị lịch sử to lớn của bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh?

  • A. Tuyên ngôn Độc lập là lời tuyên bố xóa bỏ ách đô hộ của thực dân Pháp đối với dân tộc ta suốt hơn 80 năm, xóa bỏ chế độ chế độ phong kiến đã tồn tại hàng nghìn năm trên đất nước ta.
  • B. Tuyên ngôn Độc lập thể hiện một cách sâu sắc và hùng hồn tinh thần yêu nước, yêu chuộng độc lập tự do và lí tưởng đấu tranh giải phóng dân tộc của tác giả cũng như của toàn thể dân tộc ta.
  • C. Tuyên ngôn Độc lập đã khẳng định nền độc lập tự chủ của dân tộc ta, mở ra một kỉ nguyên độc lập, tự chủ, tiến lên Chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta.
  • D. Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam mới, thoát khỏi thân phận thuộc địa để hòa nhập vào cộng đồng nhân loại với tư cách là một nước độc lập, tự do và dân chủ.
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 49

  Nội dung lời tuyên bố của Hồ Chí Minh khi kết thúc bản Tuyên ngôn Độc lập là:

  • A. Kêu gọi toàn thể quốc dân đồng bào đứng lên đấu tranh đấu tranh với thực dân Pháp để giành quyền làm chủ.
  • B. Tuyên bố thoát li hẳn quan hệ thực dân với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã kí về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam.
  • C. Khẳng định quyền hưởng tự do và độc lập của Việt Nam, đồng thời khẳng định quyết tâm bảo vệ đến cùng nền độc lập.
  • D. Khẳng định nhân dân Việt Nam nói riêng và nhân dân ba nước Đông Dương có quyền được hưởng quyền độc lập tự do.

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1