Trắc nghiệm Toán 7 Bài 9 Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ

Bài tập trắc nghiệm Toán 7 Bài 9 về Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Phát biểu nào sau đây là đúng?

  • A. Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước là số nguyên tố nào khác 2 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn
  • B. Số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn nhưng không biểu diễn bởi số thập phân vô hạn
  • C. \(\frac{{15}}{{90}}\) là số thập phân hữu hạn
  • D. Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước là số nguyên tố nào khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn
  • A. \(\frac{7}{{21}}\)
  • B. \(\frac{2}{8}\)
  • C. \(\frac{2}{{15}}\)
  • D. \(\frac{2}{9}\)
  • A. 0,416
  • B. 0,(416)
  • C. 0,4(16)
  • D. 0,41(6)
 • Câu 4:

  Tìm giá trị của x để \(\frac{{17{\rm{x}}}}{{2.5.7}}\) viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn

  • A. 3
  • B. 5
  • C. 7
  • D. 9
 • Câu 5:

  Cho 0,(21) : 2,4 = x + 0,(12)

  • A. \( - \frac{{13}}{{396}}\)
  • B. \( - \frac{{15}}{{396}}\)
  • C. \(\frac{{7}}{{198}}\)
  • D. \( - \frac{{2}}{{99}}\)
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn