YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 9 SGK Hình học 11 NC

Bài tập 5 trang 9 SGK Hình học 11 NC

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , với α, a, b là những số cho trước, xét phép biến hình F biến mỗi điểm M(x; y) thành điểm M′(x′;y), trong đó 

\(\left\{ \begin{array}{l}
x\prime  = xcos\alpha  - ysin\alpha  + a\\
y\prime  = xsin\alpha  + ycos\alpha  + b
\end{array} \right.\)

a. Cho hai điểm M(x1; y1), N(x2; y2) và gọi M', N' lần lượt là ảnh của M,N qua phép F. Hãy tìm tọa độ của M' và N'

b. Tính khoảng cách d giữa M và N; khoảng cách d' giữa M' và N'

c. Phép F có phải là phép dời hình hay không ?

d. Khi α = 0, chứng tỏ rằng F là phép tịnh tiến

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) M’ có tọa độ (x1, y 1 ) với 

\(\left\{ \begin{array}{l}
{x_1}\prime  = {x_1}cos\alpha  - {y_1}sin\alpha  + a\\
{y_1}\prime  = {x_1}sin\alpha  + {y_2}cos\alpha  + b
\end{array} \right.\)

N có tọa độ (x2, y 2 ) với 

\(\left\{ \begin{array}{l}
{x_2}\prime  = {x_2}cos\alpha  - {y_2}sin\alpha  + a\\
{y_2}\prime  = {x_2}sin\alpha  + {y_2}cos\alpha  + b
\end{array} \right.\)

b) Ta có:

\(\begin{array}{l}
d = MN = \sqrt {{{({x_1} - {x_2})}^2} + {{({y_1} - {y_2})}^2}} \\
d' = M'N' = \sqrt {{{(x{'_1} - x{'_2})}^2} + {{(y{'_1} - y{'_2})}^2}} \\
 = 2\sqrt {{{[({x_1} - {x_2})\cos \alpha  - ({y_1} - {y_2})\sin \alpha ]}^2} + {{[({x_1} - {x_2})\sin \alpha  + ({y_1} - {y_2})\cos \alpha ]}^2}} \\
 = \sqrt {{{({x_1} - {x_2})}^2}{{\cos }^2}\alpha  + {{({y_1} - {y_2})}^2}{{\sin }^2}\alpha  + {{({x_1} - {x_2})}^2}{{\sin }^2}\alpha  + {{({y_1} - {y_2})}^2}{{\cos }^2}\alpha } \\
 = \sqrt {{{({x_1} - {x_2})}^2} + {{({y_1} - {y_2})}^2}} 
\end{array}\)

c) Từ câu b suy ra MN = M′N′ do đó F là phép dời hình.

d) Khi α = 0, ta có 

\(\left\{ \begin{array}{l}
x\prime  = x + a\\
y\prime  = y + b
\end{array} \right.\)

Vậy F là phép tịnh tiến vectơ \(\overrightarrow u \left( {a;b} \right)\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 9 SGK Hình học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF