ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 10 Chương 1 Mệnh đề và tập hợp

Bài tập trắc nghiệm Toán 10 Ôn tập chương I Mệnh đề và tập hợp online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (13 câu):

 • Câu 1:

  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng? 

  • A. Nếu a \( \ge \) b thì a2 \( \ge \) b2.
  • B. Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3.
  • C. Nếu em chăm chỉ thì em thành công.      
  • D. Nếu tam giác có một góc 600 thì tam giác đều.
 • Câu 2:

  Cách phát biểu nào sau đây không thể dùng để phát biểu mệnh đề: \({\rm{A }} \Rightarrow {\rm{ B }}\).

  • A. Nếu A thì B.
  • B. A kéo theo B.
  • C. A là điều kiện đủ để có B.               
  • D. A là điều kiện cần để có B.
   
   
 • Câu 3:

  X = \(\left\{ {x \in \mathbb{R}/2{x^2} - 5x + 3 = 0} \right\}\)  

  • A. X = \(\left\{ 0 \right\}\)
  • B. X = \(\left\{ 1 \right\}\)
  • C. X = \(\left\{ {\frac{3}{2}} \right\}\)
  • D. X = \(\left\{ {1;\frac{3}{2}} \right\}\)
 • Câu 4:

  Cách viết nào sau đây là đúng:

  • A. \(a \subset \left[ {a;b} \right]\)
  • B. \(\left\{ a \right\} \subset \left[ {a;b} \right]\)
  • C. \(\left\{ a \right\} \in \left[ {a;b} \right]\)
  • D. \(a \in \left( {a;b} \right]\)
 • Câu 5:

  Cho hai tập hợp \(A = \left\{ {2,4,6,9} \right\}\) và \(B = \left\{ {1,2,3,4} \right\}\).Tập hợp A\ B bằng tập nào sau đây?

  • A. \(A = \left\{ {1,2,3,5} \right\}\)
  • B. {1;3;6;9}      
  • C. {6;9}  
  • D. Ø
 • Câu 6:

  Cho  A = {0; 1; 2; 3; 4}, B = {2; 3; 4; 5; 6}. Tập hợp (A \ B) \( \cup \) (B \ A) bằng:

  • A. {0; 1; 5; 6}
  • B. {1; 2}
  • C. {2; 3; 4}
  • D. {5; 6}
 • Câu 7:

  Cho các tập hợp\(A = (4;14)\),\(B = (m - 3;m)\). Tìm m để tập A\( \cap \)B là tập rỗng.

  • A. \(\left[ \begin{array}{l}m < 4\\m > 17\end{array} \right.\)
  • B. \(4 < m < 17\)
  • C. \(\left[ \begin{array}{l}m \le 4\\m \ge 17\end{array} \right.\)
  • D. \(4 \le m \le 17\)
 • Câu 8:

  Mỗi học sinh của lớp 10A1 đều biết chơi đá cầu hoặc cầu lông, biết rằng có 25 em biết chơi đá cầu, 30 em biết chơi cầu lông , 15 em biết chơi cả hai. Hỏi lớp 10A1 có bao nhiêu học sinh? 

  • A. 10
  • B. 40
  • C. 15
  • D. 45
 • Câu 9:

  Trong Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, ở một trường kết quả số thí sinh đạt danh hiệu xuất sắc như sau: Về môn Toán: 45 thí sinh; Về môn Vật lý: 36 thí sinh; Về môn Văn: 43 thí sinh; Về môn Toán hoặc môn Vật lý: 72 thí sinh;  Về môn Toán hoặc môn Văn: 74 thí sinh; Về môn Vật lý hoặc môn Văn: 65 thí sinh;  Về cả 3 môn: 4 thí sinh. Vậy có bao nhiêu học sinh nhận được danh hiệu xuất sắc về: Hai môn?

  • A. 9
  • B. 18
  • C. 22
  • D. 4
 • Câu 10:

  Cho các tập hợp\(A = ( - 2;10)\),\(B = (m;m + 2)\). Tìm m để tập A\( \cap \)B là một khoảng:

  • A. \( - 4 < m < 10\)
  • B. \( - 4 < m \le 2\)
  • C. \( - 4 \le m \le 10\)
  • D. \( - 4 < m < 2\)
 • Câu 11:

  Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

  • A. \(\exists x \in Q:{x^2} < 5\)
  • B. \(\exists x \in Q:{x^2} \le 0\)
  • C. Tam giác cân có 1 góc bằng 60 độ thì tam giác đó đều 
  • D. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông
 • Câu 12:

  Câu nào sau đây không là mệnh đề?

  • A. x > 2
  • B. 3 < 1
  • C. 4 - 5 = 1
  • D. Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.
 • Câu 13:

  Mệnh đề phủ định của mệnh đề:  là

  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
 

 

 

YOMEDIA
1=>1